อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 มกราคม 2562

ถ่ายทอดความรู้ฟื้นฟูสุขภาพในแหล่งน้ำพุร้อน

มก.จัดโครงการอบรมฟื้นฟูสุขภาพในแหล่งน้ำพุร้อน ให้แก่สถานประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ พุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 21.43 น.

วันนี้( 16พ.ค.)ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร รศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค  หัวหน้าโครงการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า จากสภาพปัญหาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีน้ำพุร้อนที่ยังไม่มีมาตรฐานในการให้บริการที่มีคุณภาพเท่าที่ควร  เช่น  ไม่มีการแบ่งแยกโซนแช่ตัว แช่เท้า หรือแยกชายหญิง การตรวจเชื้อที่มีอยู่ในน้ำแร่  และระยะเวลาอาบ จุ่ม แช่ก็ไม่มีการกำหนด เป็นต้น  ทางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและมาตรฐานการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (แหล่งที่มีน้ำพุร้อน) ซึ่งเป็นผลการวิจัยและพัฒนาเรื่องการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพฯ ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสนับสนุนและบริการสุขภาพ ตามแผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ  ภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561  เพื่อจะนำผลการวิจัยดังกล่าวมาทดสอบกับสถานประกอบที่แหล่งที่มีน้ำพุร้อน จำนวน 28  แห่งทั่วประเทศ 


รศ.ดร.พัทธนันท์  กล่าวต่อไปว่า  ในการอบรมครั้งนี้ ได้มีการนำข้อมูลสภาพปัญหาในการให้บริการต่างๆ การปรับปรุงและพัฒนาออกแบบสิ่งสนับสนุนที่จำเป็นและเหมาะสมกับบริบทของสถานประกอบการในประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ เทอร์โมมิเตอร์ ป้ายบอกอุณหภูมิ ป้ายเพื่อแนะนำการให้บริการแช่น้ำพุร้อน แผ่นพับประชาสัมพันธ์การอาบ จุ่ม แช่ น้ำพุร้อนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมคลิปวิดีโอแนะนำการให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อสถานประกอบการจะได้นำไปใช้ในการพัฒนาสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อน ให้เกิดคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในการบริการต่างๆ  ต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37