อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

5 นโยบาย 8 มาตรการรับน้องใหม่

สกอ.ออก 5 นโยบาย 8 มาตรการรับน้องใหม่ ไม่รุนแรง ห้ามล่วงละเมิด ห้ามรับน้องสถานที่ สมัครใจ พร้อม กำชับผู้บริหารมหา’ลัยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.


วันนี้( 28พ.ค.)ดร.สุภัทร  จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า  เมื่อเร็ว ๆนี้ ตนได้ ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา และได้แจ้งไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศแล้ว โดยมี 5 นโยบายได้แก่ 1. การจัดกิจกรรมดังกล่าวต้องมุ่งเสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน 2.การจัดกิจกรรมต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและหรือจิตใจ  ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด 3.การจัดกิจกรรมต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน 4. ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ กำกับดูแลของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคณะ/ภาควิชา และนิสิตนักศึกษารุ่นพี่ รวมถึงต้องให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบสถาบัน กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททางสังคมที่ดีงาม และ5.การจัดกิจกรรม ต้องไม่จัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อความปลอดภัยและความประหยัดของนิสิตนักศึกษาเป็นสำคัญ                    
                                      
 

 ดร.สุภัทร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ มี 8 มาตรการได้แก่ 1.ให้สถาบันอุดมศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยรูปแบบกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจกับนิสิตนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ นโยบายและมาตรการ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ตลอดจนร่วมตรวจสอบการจัดกิจกรรมได้ 2. ให้นิสิตนักศึกษาใหม่เข่าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้3.รุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมจะต้องได้รับการคัดเลือกและมีการเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะก่อนการจัดกิจกรรม4.ให้สถาบันอุดมศึกษามีบทลงโทษทางวินัยอย่างเข้มงวดกับนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาค และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา 5.ให้สถาบันอุดมศึกษาออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ สกอ. 6.ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเพื่อติดตาม และเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและประสานกับสื่อมวลชนและผู้ปกครอง 7. ให้สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มีการย่อย่องชมเชยนิสิตนักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนในโอกาสอันควร และ8.ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบัน ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการอย่างเคร่งครัด
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น