อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

วธ.เทิดทูนในหลวง ร.9 ทรงเป็นต้นแบบคุณธรรมชาติ

“วีระ”ชี้สังคมยุคใหม่ต้องสร้างคน”ดี”ก่อน”เก่ง” รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนครอบครัว ชุมชน องค์กรร่วมกันขยายผลสร้างคนดีสู่สังคม พร้อมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงร.9 พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 16.49 น.

วันนี้( 14 มิ.ย.) ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่องคุณธรรม นำการพัฒนาประเทศ ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญ ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในทุกระดับ เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม โดยเริ่มจากการประกาศนโยบายแรกของเข้ามาเป็นรัฐบาล ในเรื่องค่านิยม 12 ประกาศเพื่อให้ ทุกกระทรวง สร้างแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน  ขณะเดียวกัน ได้กำหนด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เน้นการสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต จิตสาธารณะ

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า การขับเคลื่อนให้สังคมไทย เป็นสังคมคุณธรรมนั้น ต้องสร้างกระบวนการขัดเกลา บ่มเพาะ ปลูกฝังจิตสานึกของประชาชน และจะต้องประสานความร่วมมือ รวมพลังกับทุกฝ่าย ทั้ง ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และองค์กรทางศาสนา ให้เป็นพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบาย และการปฏิบัติให้เข้าถึงบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรทั้งหมด ซึ่งการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ จะเป็นเวทีที่นำประสบการณ์ความรู้ ความสำเร็จขององค์กร คุณธรรมที่ต่างๆ ทั้ง โรงเรียนคุณธรรม โรงพยาบาล คุณธรรม องค์กรธุรกิจคุณธรรม องค์กรชุมชนคุณธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุณธรรม อำเภอ คุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาเป็นความรู้ เพื่อให้เกิดการนำมาใช้ปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย และขยายผลออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  เพื่อให้ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“ พระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงยึดหลักทศพิธราชธรรมในการครองตน เห็นได้ชัดเจนจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นต้นแบบแห่งผู้มีคุณธรรม  ทรงพระราชทานหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติ ให้คนไทย ได้ยึดความพอดี พอประมาณ และไม่เบียดเบียนผู้อื่น ขณะที่ในสังคมไทย ทุกวิชาชีพ ก็มีจรรยาบรรณ ในวิชาชีพนั้นๆ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม   ดังนั้น ในยุคปัจจุบัน มีคนเก่งอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องเป็นคนดีก่อนมาเป็นคนเก่ง เพราะคนดีเป็นผู้ที่สังคมยอมรับ ทั้งนี้รัฐบาล มีเป้าหมายหลักที่จะพัฒนาคุณธรรมคนทุกช่วงชั้น  ยกระดับการศึกษาและ สร้างสุขภาวะที่ดี  ร่วมไปกับการปลูกฝังวินัย สร้างจิตสำนึก และตระหนึกถึงความเป็นไทย ตลอดจนยกย่องคนทำความดีเพื่อเป็นแบบอย่างของสังคม ผมขอฝากให้ทุกฝ่ายร่วมผลิตสื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้คนไทยและให้คำนึงถึงว่า เราจะใช้ประโยชน์จากสื่อให้เราทำงานได้มากขึ้น เร็วขึ้น มีประโยชน์มากขึ้น และ ขยายวงให้กว้างขึ้นได้อย่างไร เพื่อช่วยให้เกิดสังคมคุณธรรมที่ยั่งยืน” นายวีระ กล่าว


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 36