อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

"พระสังฆราช" ทรงเตือนผู้ตู่บิดเบือนพระไตรปิฎกภัยร้ายแรงพุทธศาสนา

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทมหาเปรียญ นำความรู้พัฒนาตน สังคม  ป้องกันไม่ให้เกิดการบิดเบือน ตู่แปลกันตามอัตโนมัติจนผิดพลาดคลาดเคลื่อน นับเป็นมหันตภัยร้ายแรงต่อพระพุทธศาสนา   พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น.

วันนี้(14 มิ.ย.) ที่หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อัมพโร) ประทานพระโอวาทในการเสด็จไปทรงตั้งเปรียญธรรม(ป.ธ.) 3 ประโยค แก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ความตอนหนึ่งว่า  ท่านทั้งหลายผู้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จกระทั่งได้รับพระราชทานเกียติยศในครั้งนี้ พึงระลึกอยู่เสมอว่าเป็นเพียงก้าวแรก ทุกท่านยังมีหน้าที่พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพพรั่งพร้อม ให้สมกับคำว่า บวชเรียน นำความรู้ด้านพระปริยัติธรรมไปพัฒนาตน และพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรือง วัตถุประสงค์ของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพื่อให้ภิกษุ สามเณร มีองค์ความรู้ สำหรับเข้าใจพระไตรปิฎกอย่างถูกต้องเที่ยงตรง  ป้องกันมิให้เกิดสัทธรรมปฏิรูป มิให้เกิดการบิดเบือน หรือตู่แปลกันไปตามอัตโนมัติ จนผิดพลาดคลาดเคลื่อน ด้วยเหตุว่า ความหลง อันผิดไปจากพระพุทธธรรมในพระไตรปิฎก การเผยแผ่หลักธรรมที่คลาดเคลื่อน นับเป็นมหันตภัยร้ายแรงที่สุด บั่นทอนอายุพระพุทธศาสนา
               
ขอเน้นย้ำให้ผู้ที่เป็นมหาเปรียญ และสามเณรเปรียญใหม่ทุกรูป ตั้งทิฐิ คือ ความเห็นให้ตรง เพื่อให้การศึกษาในระดับสูงดำเนินไปอย่างถูกต้อง รู้จริง เป็นเป้าหมาย นำท่านตลอดผู้เลื่อมใสศรัทธาก้าวไปสู่ ความรู้แจ้ง ตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุศาสน์สั่งสอนไว้ ขอให้พากเพียรฉลองพระราชศรัทธาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงพระมหากรุณาอุปถัมภ์บำรุงคณะสงฆ์ และการศึกษาพระบาลีของท่านทั้งหลายมาโดยตลอด ด้วยการเร่งพัฒนาตนให้งอกงามไพบูลย์ในธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งๆขึ้นไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 5.49K