อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

มทร.ธัญบุรีตั้งสถาบันพัฒนาผู้สอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ หวังสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.39 น.

วันนี้ (18 มิ.ย.) รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้มทร.ธัญบุรี ได้เปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ (Smart Teacher Training Academy) เพื่อเป็นสถาบันสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรที่เปิดการอบรมประกอบด้วย หลักสูตรSTEAM Education เพื่อเสริมศักยภาพและทักษะของผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้ สะเต็มศึกษาร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มาให้ในชั้นเรียน เปลี่ยนแนวทางการสอนจากการท่องจำไปสู่การตั้งคำถามและหาคำตอบ หลักสูตร CDIO (CDIO-based Education) เป็นกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตยุคปัจจุบัน โดยอาจารย์สามารถกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการด้วยการสร้างหลักสูตรบูรณาการ ออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลได้ หลักสูตรการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)เป็นกระบวนการออกแบบที่มุ่งเน้นการเข้าใจผู้ใช้ เพื่อให้สามารถสร้างความคิดที่หลากหลายสำหรับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์

“สถาบันแห่งนี้เกิดขึ้นความร่วมมือของมทร.ธัญบุรีกับมหาวิทยาลัยฟินแลนด์ ในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active learning  โดยหวังว่าสถาบันนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติให้แก่ประเทศ”อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 95