อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

กกอ.เห็นชอบมาตรฐานการอุดมศึกษา

“สุภัทร” เผย กกอ.เห็นชอบมาตรฐานการอุดมศึกษา เตรียมเสนอ รมว.ศธ.ประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศนำไปเป็นกรอบในการกำหนดมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.

วันนี้ (18 มิ.ย.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า จากการประชุม กกอ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความรู้รอบด้านต่าง ๆ  มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม  ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน

“มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือบริการวิชาการนำไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ ผลลัพธ์ของการจัดการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และ มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ  มีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรมีการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”เลขาธิการ กกอ.กล่าวและว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จะเสนอร่างประกาศดังกล่าวให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาลงนามและประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศนำไปเป็นกรอบในการกำหนดมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%