อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 ตุลาคม 2562

สภาการศึกษาคลอดกฎศธ.ประเมินผล

ที่ประชุมสภาการศึกษา ไฟเขียวคลอดกฎ ศธ.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ยึดรัฐธรรมนูญฯจัดการศึกษา ดึงศธภ. ศธจ. เสริมทัพ พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น.


ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมสภาการศึกษา ที่มี ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้เห็นชอบหลักการให้มีการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม กำกับดูแลการจัดการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้งนี้เมื่อมีกฎกระทรวงดังกล่าวจะทำให้การติดตามประเมินผลของ ศธ.มีขอบเขตการทำงานมากกว่าการตรวจราชการในปัจจุบันซึ่งทำได้เฉพาะใน ศธ.เท่านั้น

“เนื้องานหลักที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจะยึดตามทิศทางการพัฒนาระบบการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบกับปัจจุบันมีการปรับปรุงโครงสร้าง ศธ. ให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ที่มีบทบาทสำคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค ดังนั้น กฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ จึงต้องกำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษาสอดรับกันทั้งระบบ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฯคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่ใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้กลไกที่จะช่วยสนับสนุนงานประเมินผลการจัดการศึกษาตามกฎกระทรวงนี้ก็คือ สกศ.มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วคือสำนักประเมินผลการจัดการศึกษาทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งสามารถรองรับภารกิจดังกล่าวได้ทันที ” เลขาธิการ สกศ.กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32