อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

สภาการศึกษาคลอดกฎศธ.ประเมินผล

ที่ประชุมสภาการศึกษา ไฟเขียวคลอดกฎ ศธ.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ยึดรัฐธรรมนูญฯจัดการศึกษา ดึงศธภ. ศธจ. เสริมทัพ พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น.


ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมสภาการศึกษา ที่มี ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้เห็นชอบหลักการให้มีการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม กำกับดูแลการจัดการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้งนี้เมื่อมีกฎกระทรวงดังกล่าวจะทำให้การติดตามประเมินผลของ ศธ.มีขอบเขตการทำงานมากกว่าการตรวจราชการในปัจจุบันซึ่งทำได้เฉพาะใน ศธ.เท่านั้น

“เนื้องานหลักที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจะยึดตามทิศทางการพัฒนาระบบการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบกับปัจจุบันมีการปรับปรุงโครงสร้าง ศธ. ให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ที่มีบทบาทสำคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค ดังนั้น กฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ จึงต้องกำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษาสอดรับกันทั้งระบบ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฯคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่ใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้กลไกที่จะช่วยสนับสนุนงานประเมินผลการจัดการศึกษาตามกฎกระทรวงนี้ก็คือ สกศ.มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วคือสำนักประเมินผลการจัดการศึกษาทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งสามารถรองรับภารกิจดังกล่าวได้ทันที ” เลขาธิการ สกศ.กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35