อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

งบฯ62 ศธ.ผ่านวาระแรกแล้วได้ลดลง3.77%

“ชัยพฤกษ์”เผย งบฯ62 ศธ.ผ่านวาระแรกแล้ว ลดลงจากปี61ถึง 3.77% สกศ.ถูกปรับลดมากสุด สนช.ชี้เด็กสอบมากเกิน เน้นดูแลคนจน ลดความเหลื่อมหล้ำ จันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.06 น.

วันนี้( 23ก.ค.)ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) จากการร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ต่อคณะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ กมธ.วิสามัญฯได้เห็นชอบในหลักการวาระแรก โดย ศธ.ได้งบฯ ทั้งสิ้น 489,798.5745ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่ได้รับ 509,003.7038 ล้านบาท หรือ 3.77 % ทั้งนี้ กมธ.เน้นว่า การกำหนดเป้าหมายของทุกสังกัดต้องมีความชัดเจนและเป็นไปได้ และควรมีความเชื่อมโยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนแผนปฏิบัติการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับสถานศึกษา และประเภทการศึกษารวมถึงบิ๊กดาตาข้อมูลทางการศึกษาที่ต้องมีการบูรณาการ การผลิตกำลังคนเพื่อให้ทำงานอยู่ในพื้นที่ และมีการตั้งข้อสังเกตว่าระบบการประเมินนักเรียนปัจจุบันเน้นการสอบมากเกินไป ทำให้เด็กมีความสามารถในการเขียนยาว ๆ ไม่ได้ ฝากศธ.ช่วยไปปรับปรุง และฝากให้เน้นการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยในส่วนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นเรื่องที่ดี แต่ในการจัดสรรงบฯควรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้ได้จริง ๆ และไม่ควรมีความซ้ำซ้อนระหว่างงบฯกองทุน กับ งบฯของศธ.
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งบฯปี 2562 ของ ศธ.ที่ผ่านการพิจารณาวาระแรก จำนวน489,798.5745ล้านบาท แบ่งเป็น สำนักงานปลัดศธ. ได้รับ 52,665.1812ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบฯ2561 จำนวน 4.05 % สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้รับ 186.6719 ล้านบาท ลดลง 8.97 %สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับ 287,377.1143 ล้านบาท ลดลง 5.35 % สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับ 27,127.5921 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.50 % สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับ 119,553.3221 ล้านบาท ลดลง 4.51 %
 
สำหรับหน่วยงานในกำกับของศธ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับ 1,329.9491 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.35 %สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้รับ 243.6866 ล้านบาท ลดลง 0.14 % สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้รับ 136.5242 ล้านบาท ลดลง 0.29 % ส่วนองค์การมหาชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับ 324.8122 ล้านบาท ลดลง 6.21 %สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้รับ 54.2999 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.82 %สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้รับ 799.4209 ล้านบาท ลดลง 2.68 %
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%