อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

สกอ.ย้ำห้ามรับน้องรุนแรง-ละเมิดสิทธิ

"สุภัทร"สั่งเวียนหนังสือย้ำมหา'ลัยดูแลกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ห้ามรุนแรง ละเมิดสิทธิ และแอบไปรับนอกสถานที่ เน้น 5 นโยบาย 8 มาตราการเคร่งครัด ส่วนมฟล.รับน้องห้ามแอลกอฮอล์ น้องมีเสรีเลือกเข้ากิจกรรม จันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.50 น.

วันนี้( 23ก.ค.)ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า จากที่มีข่าวรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายรุ่นน้องนั้นเท่าที่ทราบไม่เกี่ยวกับการรับน้อง เพราะเป็นเรื่องระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นพี่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขั้นทำร้ายร่างกายกันต้องว่าไปตามกฎหมาย ส่วนมหาวิทยาลัยมีมาตรการดูแลอยู่แล้ว  แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และทราบว่าเริ่มมีการรับน้องในมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องปราม และไม่ต้องการเกิดเหตุไม่เหมาะสม ตนสั่งให้ส่งหนังสือเวียนไปมหาวิทยาลัยทั่วไปประเทศอีกครั้วเกี่ยวกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา และได้แจ้งไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศแล้ว โดยมี 5 นโยบายได้แก่ 1. การจัดกิจกรรมดังกล่าวต้องมุ่งเสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน 2.การจัดกิจกรรมต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและหรือจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด 3.การจัดกิจกรรมต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน 4. ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ กำกับดูแลของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคณะ/ภาควิชา และนิสิตนักศึกษารุ่นพี่ รวมถึงต้องให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบสถาบัน กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททางสังคมที่ดีงาม และ5.การจัดกิจกรรม ต้องไม่จัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อความปลอดภัยและความประหยัดของนิสิตนักศึกษาเป็นสำคัญดร.สุภัทร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ มี 8 มาตรการได้แก่ 1.ให้สถาบันอุดมศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยรูปแบบกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจกับนิสิตนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ นโยบายและมาตรการ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ตลอดจนร่วมตรวจสอบการจัดกิจกรรมได้ 2. ให้นิสิตนักศึกษาใหม่เข่าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้3.รุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมจะต้องได้รับการคัดเลือกและมีการเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะก่อนการจัดกิจกรรม4.ให้สถาบันอุดมศึกษามีบทลงโทษทางวินัยอย่างเข้มงวดกับนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาค และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา 5.ให้สถาบันอุดมศึกษาออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ สกอ. 6.ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเพื่อติดตาม และเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและประสานกับสื่อมวลชนและผู้ปกครอง 7. ให้สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มีการย่อย่องชมเชยนิสิตนักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนในโอกาสอันควร และ8.ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบัน ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการอย่าง


ด้านรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง( มฟล.) กล่าวว่า  มฟล.เน้นกิจกรรมรับน้องจะต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และนำไปสู่การสร้างสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง สร้างความรู้สึกเป็นพี่น้อง ให้รู้จักเคารพระเบียบกฎเกณฑ์ รักษาประเพณีวัฒนธรรม รวมถึงสามัคคีและมีน้ำใจ โดยกิจกรรมรับน้องจะอยู่ในความดูแลของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีเงื่อนไขสำคัญต้องไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่บังคับขู่เข็ญ และจัดในสถานที่และเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น นอกจากนี้นักศึกษาใหม่มีเสรีภาพที่จะเลือกเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น