อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

กอปศ.ถก ปฎิรูปอาชีวศึกษา

บอร์ด กอปศ.ถก ปฎิรูปอาชีวศึกษา เน้นการสร้างมาตรฐานอาชีวศึกษาของประเทศไทยให้เป็นระดับสากล ชี้ อนาคตอาชีวศึกษาจะเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ อังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.31 น.

วันนี้ (31 ก.ค.)  ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษา (กอปศ.) ว่า ที่ประชุม กอปศ.ได้พิจารณาเรื่องการปฎิรูปอาชีวศึกษา ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้นำเสนอหลักการปฎิรูปอาชีวศึกษาในหลากหลายประเด็นหลักทั้งเรื่องการจัดทวิศึกษาที่ให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนจบการศึกษาแล้วได้สองวุฒิทั้งสามัญและอาชีพ  ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วในบางพื้นที่  การบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา ที่ขณะนี้ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมย์ของการจัดตั้งเท่าที่ควร  การสร้างฐานข้อมูลของผู้เรียนอาชีวะให้เชื่อมโยงกับการมีงานทำ  ทวิภาคี ซึ่งมีความก้าวหน้าดีมากแต่เหมือนอิ่มตัวในอนาคตต้องปรับให้ตอบโจทย์การมีระบบทวิภาคีให้ได้ และการปรับมาตรฐานครูอาชีวศึกษา รวมถึงการสร้างนักเกษตรอาชีวะ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม อีกทั้งการสร้างมาตรฐานอาชีวสู่สากล ซึ่งจะต้องดูว่ามาตรฐานอาชีวะของไทยในอนาคตควรจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไร  โดยในที่ประชุมมีข้อเสนอว่าการสร้างมาตรฐานอาชีวะของไทยจะต้องเทียบเคียงระดับสากลเหมือกับมาตรฐานอาชีวะของประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร ไม่ใช่เราต้องเอาของประเทศอื่นเพียงอย่างเดียว
              
เลขาธิการ สกศ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กมธ.สนช.ได้ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการอาชีวศึกษาของสภาการศึกษาธุรกิจและเทคโนโลยีแห่งอังกฤษ หรือ  (Business Technology Education Council – BTEC)  ที่ประเทศอังกฤษจึงมานำเสนอว่า BTECมีจุดเด่นอยู่ที่รัฐบาลและงบประมาณสนับสนุนในการให้ทุนผู้เรียนสายอาชีพอย่างเต็มที่ รวมถึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเต็มที่ ผู้เรียนอาชีวศึกษาในประเทศอังกฤษจบแล้วมีงานทำเกือบร้อยละ 90 พร้อมขยายมาตรฐานผู้เรียนที่จบการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้ทั่วโลก ดังนั้นที่ประชุมจึงมีแนวคิดที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่ประเทศอังกฤษ เพื่อให้เกิดรายละเอียดในการปฎิรูปอาชีวศึกษามากขึ้น ทั้งนี้แผนพัฒนาประเทศด้านการศึกษาจะมีประเด็นเรื่องการปฏิรูปอาชีวศึกษาด้วย
              
ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษา (กอปศ.) กล่าวว่า เรื่องนี้มีสองประเด็นใหญ่ที่จะปฎิรูปอาชีวศึกษาไปสู่อนาคต เพื่อให้ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0  มีความสำคัญมาก การปฎิรูปการศึกษาครั้งนี้จะนำไปสู่ความยืดหยุ่นชองการเรียนรู้ จะไม่ใช่ระบบการเรียนรู้แบบตายตัวเหมือนที่ผ่านมา เช่น การยืดหยุ่นทางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อเด็กจบชั้นม.3 ต้องแยกเรียนสายวิทย์-สายศิลป์ ในอนาคตจะไม่ต้องมานั่งแยกสายวิชาเหล่านี้อีกต่อไป เป็นต้น ขณะเดียวกันการเรียนสามัญและสายอาชีพสามารถทำให้เรียนควบคู่กันไปได้ นอกจากนี้การเรียนเฉพาะทางจะต้องเกิดขึ้นในแง่ศาสตร์การเรียนรู้ต้องเรียนแบบหลากหลาย เพราะการเรียนอาชีวศึกษามีทั้งการเรียนเกษตร อุตสาหกรรรม และพานิชย์ ดังนั้นเราจะต้องสร้างผู้เรียนที่มีทักษะทางฝีมือเฉพาะด้านให้เกิดขึ้น  ทั้งนี้ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..เราจะระบุถึงเรื่องการปฎิรูปอาชีวศึกษาด้วย แต่ยังไม่เสนอ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา เพราะในอนาคตเราจะต้องดูก่อนว่าจะมีการปรับแก้ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา อย่างไรบ้างซึ่งจะอยู่ในแผนปฎิรูปการศึกษา อย่างไรก็ตามหากประเทศไทยต้องการปรับตัวเองให้มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจทั้งการเทคโนโลยี การท่องเที่ยว จำเป็นต้องมีการลงทุนในเรื่องของผลิตและพัฒนาคน ซึ่งการปฎิรูปอาชีวศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว
 

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22