อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

สมเด็จสังฆราชถวายพระพรพระราชินีในร.9

สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพรราชินีในรัชกาลที่ 9  ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน ขอลูกคนไทยทุกคนประพฤติตนเป็นลูกที่ดี เพื่อพระองค์จะทรงพระเกษมสำราญทรงเบาพระราชหฤทัยลูกไทยมีสติ มีคุณธรรม เป็นกำลังของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขณะที่รัฐบาล จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 243 รูปท้องสนามหลวง วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา ท้องสนามหลวง มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 16.26 น.

วันนี้( 10 ส.ค.) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อัมพโร) ทรงมีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ความว่า ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่ สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์จึงขอตั้งกัลยาณจิต ร่วมกับปวงชนชาวไทย สำแดงความโสมมัสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษามาโดยสวัสดีนับถึงบัดนี้ได้ 86 พรรษาบริบูรณ์
สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อปวงพสกนิกร ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระองค์ประดุจ “แม่ของแผ่นดิน” ด้วยน้ำพระราชหฤทัยใสสะอาด ทรงมุ่งหวังประโยชน์สุขของทวยราษฎร์เป็นที่ตั้ง จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังความสวัสดีแก่ทุกชีวิต ทั่วทุกสารทิศในราชอาณาจักร ทรงแผ่พระบารมี เป็นที่พึ่งพำนักของผู้ตกทุกข์ได้ยากสมดั่งที่เคยมีพระราชปรารภถึงพระราชสมัญญา “แม่” ซึ่งประชาชนน้อมถวายว่า  “คำว่าแม่นี่เป็นคำศักดิ์สิทธิ์สูงส่งที่สุดการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่า แม่ บุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิด และสำนึกในเกียรติยศอันนี้ และทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

ทางราชการได้กำหนดให้วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันแม่แห่งชาติ” จึงขอให้ผู้เป็น “แม่” ทุกคนจงตระหนักถึงเกียรติยศและหน้าที่ของความเป็นมารดา เพื่อจักได้ทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุด ให้สมดังพระราชปรารภข้างต้นอันจักอำนวยผลให้บุตรของตน เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีสามารถนำพาราชอาณาจักรไทยให้รุ่งเรืองไพบูลย์ ในขณะเดียวกัน ก็ขอให้ผู้เป็น “ลูก” ทุกคน จงครองตนอยู่ในศีลธรรมจรรยา ไม่ประพฤติการอันละเมิดพระราชกำหนดกฎหมายนำพาความเสียหายมาสู่วงศ์สกุลและสังคม ซึ่งอาจทำให้มารดาต้องเดือดร้อนระทมใจ ขอจงเป็นลูกผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ อันนับเป็นมงคลยอดชีวิตแก่ผู้สามารถประพฤติเช่นนั้นได้ทุกคน

ณ อุดมมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา อาตมภาพขออัญเชิญพระพุทธภาษิตมากล่าวอ้างเป็นสัจจวาจาว่า “พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร” แปลความว่า “มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร” ด้วยเดชะสัจจวาจานี้ ของประชาราษฎร์ทั้งปวงจงสามัคคีร่วมใจกัน ในอันที่จะประพฤติตนเป็นลูกที่ดีเพื่อ “แม่แห่งชาติ” จักได้ทรงพระเกษมสำราญทรงเบาพระราชหฤทัยว่าลูกไทยของพระองค์ ล้วนมีสติสำนึกรู้อยู่ในคุณธรรม พร้อมเป็นกำลังของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์สืบไป ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และพระราชกุศลธรรมจริยา โปรดอภิบาลรักษา สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยเสด็จสถิตเป็นกำลังพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นมิ่งขวัญของอาณาประชาราษฎรตราบกาลนานเทอญ ขอถวายพระพร

ด้านนายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ดังนี้ 1.การจัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่  12สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางกำหนดจัดพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 243 รูป มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ขณะที่ส่วนภูมิภาคให้ทุกจังหวัดจัดพิธี   ณ  ศาลากลางจังหวัด   หรือสถานที่ที่เหมาะสม   โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ในต่างประเทศ  ให้สถานเอกอัครราชทูตดำเนินการจัดพิธีตามความเหมาะสม  โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน   2. การจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ถวายเป็นพระราชกุศลเป็นหน่วยงานหลัก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2561 หรือตามความเหมาะสม   ส่วนกลาง    วัดที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามมติมหาเถรสมาคม    ในเขตกรุงเทพมหานคร  และ ณ พุทธมณฑล   อำเภอพุทธมณฑล    จังหวัดนครปฐม   ส่วนภูมิภาค   วัดที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามมติมหาเถรสมาคมทุกแห่ง สำหรับวัดไทยในต่างประเทศ ให้จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามความเหมาะสม และ3. การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรทุกการปกครองคณะสงฆ์ 
 
 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 621