อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

กมว.ชี้สอบรับตั๋วครูเลิกรับรองปริญญา

ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา พร้อมปฏิบัติตามกฎหมาย ชี้ถ้าสอบรับตั๋วครูได้เลิกรับรองปริญญา แต่มหาวิทยาลัยต้องสอนตามมาตรฐานที่กำหนด พุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.02 น.

วันนี้ (3 ต.ค.) รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) คุรุสภา กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 40 ระบุว่า“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ หรือ ก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา" นั้น ในส่วนของ กมว.คุรุสภา เห็นว่าเมื่อกฎหมายกำหนดก็ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งมหาวิทยาลัยมีอำนาจทำหลักสูตรของตัวเอง เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)เทียบวุฒิ เทียบเงินเดือนให้ ก็แสดงว่าปริญญานั้นถูกรับรองโดยอัตโนมัติแล้ว คุรุสภา ต้องเปลี่ยนบทบาท จากปัจจุบันที่รับรองปริญญาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่างๆเมื่อนิสิต นักศึกษา เรียนจบก็ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยอัตโนมัติ เป็น คุรุสภาไม่ต้องไปรับรองหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย แต่ผู้จบการศึกษาต้องสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

“ในอดีตสภาวิชาชีพคิดว่าถ้าเราไม่เข้าไปรับรอง การเรียนการสอนจะไม่มีคุณภาพ เวลาไปตรวจสอบเพื่อรับรองก็ไปดูเอกสาร ดูมาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ว่าเขียนอย่างไร เยี่ยมสถาบัน ดูสถานที่ ดูห้องสมุดว่าเป็นอย่างไร ซึ่งการดูแค่นั้นเชื่อหรือว่ามีคุณภาพ เพราะไม่ได้ไปดูการเรียนการสอน แต่ถ้าเรากำหนดว่ามาตรฐานวิชาชีพต้องเป็นแบบนี้ มหาวิทยาลัยต้องสอนตามมาตรฐานที่กำหนด และมีการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก็มั่นใจว่าถ้าข้อสอบเราได้มาตรฐานคนที่สอบผ่านจะทำอาชีพนั้นๆได้ ถือเป็นการประเมินปลายทาง จึงไม่มีความจำเป็นต้องไปรับรองปริญญา และไม่ต้องไปกังวลในกระบวนการสอนของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามคณะนี้คุรุสภายังให้การรับรองปริญญาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์อยู่ เพราะยังอยู่ระหว่างการเตรียมจัดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู " ထประธาน กมว.กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 54