อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

เจ้าคณะภาคหมดวาระทั่วประเทศเร่งตั้งรักษาการบริหารคณะสงฆ์

เจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์ตั้งรักษาการเจ้าคณะภาคที่หมดวาระลงทั่วประเทศ  หลังพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 บังคับใช้ ให้การบริหารงานคณะสงฆ์เดินหน้าต่อไปได้ พุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 12.53 น.


วันนี้( 17 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา ตำแหน่งเจ้าคณะภาค ทั้งในส่วนของการปกครองสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 18 ภาค มีเจ้าคณะภาค 18 รูป  และธรรมยุต มีด้วยกันทั้งหมด 18 ภาค มีเจ้าคณะภาค 8 รูป ต่างหมดวาระ 4 ปี ลงพร้อมกัน ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการทยอยเสนอเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เพื่อแต่งตั้งเจ้าคณะภาค ทันทีที่หมดวาระ เพื่อให้การทำงานในการปกครองคณะสงฆ์สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในการประชุมมส. เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา ไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว มีเพียงรายงานจากพระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ) เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ทำหนังสือรายงานมส.ให้ทราบถึงการแต่งตั้งเจ้าคณะภาคเดิมที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้ว ให้เป็นรักษาการเจ้าคณะภาค ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนใต้เท่านั้น
 
ขณะเดียวกันมีรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่ผ่านมา สมเด็จพระพุทธชินวงศ์(สมศักด์ อุปสโม)  เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้ลงนามในคำสั่ง เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ถึงเจ้าคณะจังหวัด ทุกจังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ด้วยเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางทั้ง 6 ภาค ดำรงตำแหน่งมาจนครบวาระแล้ว หนกลางอาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2541 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ จึงแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาคแต่ละภาค ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากจังหวัดมีภารกิจการคณะสงฆ์อันใด ขอให้ประสานงานกับผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาคที่จังหวัดอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคนั้นๆ
 
ขณะที่ในส่วนของคณะสงฆ์หนเหนือ พระวิสุทธิวงศาจารย์  (วิเชียร อโนมคุโณ) เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือแล้ว ว่า ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาคอยู่เดิม เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค
 
ด้านพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ขอยังไม่ออกความเห็นแต่ในเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าคณะภาคที่หมดวาระลงให้ดูหลักเกณฑ์ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
 
ทั้งนี้สำหรับพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ในมาตรา 20/1 ระบุว่า เพื่อประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีเจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภายใต้การบังคับมาตรา 20/2 การแต่งตั้งและการกำหนดหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดในกฎมหาเถรสมาคม  การแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าคณะใหญ่ และเจ้าคณะภาค หากมีพระราชดำริเป็นประการใด ให้ดำเนินการไปตามพระราชดำริ 
สำหรับตำแหน่งเจ้าคณะภาค ถือเป็นตำแหน่งทางการปกครองสงฆ์ในระดับสูง มีหน้าที่ปกครอง ดูแลคณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ โดยมีอำนาจ หน้าที่ รองจากเจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25