อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กันยายน 2562

มหาเถรฯตั้ง "พระพรหมบัณฑิต"

มหาเถรสมาคม มีมติตั้ง “พระพรหมบัณฑิต” เป็นประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย จันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 08.14 น.

วันนี้ (22 ต.ค.) นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อเร็วๆนี้ มส.ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พระพรหมบัณฑิต(ประยุร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมส. ให้ดำรงตำแหน่งประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ซึ่งพระปริยัตินิเทศก์ คือ พระภิกษุที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม และการศึกษาอื่นๆของคณะสงฆ์ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนและเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมต่อเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเจ้าคณะจังหวัด

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า สำหรับบทบาทของประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ฯ จะทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับพระปริยัตินิเทศก์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับพระปริยัตินิเทศก์  รวมถึงการนำเสนอโครงการหรือแนวทางการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมต่อมหาเถรสมาคมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และลงนามแต่งตั้ง ถอดถอนประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ในระดับหน ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์กรุงเทพมหานคร และประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัดด้วย
“การที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงความรู้ในด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย และเป็นนักบริหารการศึกษามาอย่างยาวนานต่อเนื่อง ซึ่งศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทยนั้น จะเป็นศูนย์บริหารงาน ที่จะต้องมีบทบาทในการควบคุม ดูแล และประสานงานการปฏิบัติหน้าที่ของพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ เพื่อให้การส่งเสริมการศึกษาคณะสงฆ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ”รองโฆษกพศ.กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    93%
  • ไม่เห็นด้วย
    7%

บอกต่อ : 578