อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

'กมว.'ไม่สนเรียน4-5ปียึดคะแนนปฏิบัติการสอนให้ตั๋วครู

กมว.คุรุสภา ปรับลดกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูเหลือ 4 ด้าน ก้าวข้ามเวลาเรียนหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี ชี้ผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีปริญญาทางการศึกษา ผ่านฝึกสอน 1 ปีตรงตามวิชาเอกที่เรียน เสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 14.23 น.

 
วันนี้ (27 ต.ค.) รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) คุรุสภา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วนี้ที่ประชุม กมว.ได้รับหลักการกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู จากเดิมกำหนดไว้ 11 ด้าน ปรับลดเหลือ  4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ด้านความรู้และศาสตร์การสอน  ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู  และ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน แ ซึ่งคณะทำงานจะไปทำรายละเอียดมาตรฐานด้านต่างๆให้ชัดเจนและนำเข้าที่ประชุม กมว.พิจารณาอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้  เพื่อให้สถาบันการศึกษามีทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสอดรับกับมาตรฐานวิชาชีพครูใหม่

ประธาน กมว.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยยึด พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 เป็นหลัก ซึ่งในกฎหมาย ระบุว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องมีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า  หรือ มีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง  ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และ ผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ดังนั้น สถาบันการศึกษาที่จะผลิตครูไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร  4 ปี หรือหลักสูตร 5 ปี แล้ว ถูกรับรองปริญญาทางการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผ่านการปฏิบัติการสอน 1 ปี ก็จะมีสิทธิได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ “ ข้อถกเถียงว่า เรียนหลักสูตรครู  4 ปี หรือ 5 ปี มีคุณภาพหรือไม่นั้น ไม่ใช่ประเด็นในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่ง กมว.พูดถึงเรื่องปริญญาทางการศึกษา และเงื่อนไขที่คุรุสภากำหนด โดยในการมาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทางคุรุสภา จะดูคะแนนการปฏิบัติการสอนเป็นหลัก ดังนั้นจะได้หรือไม่ได้รับใบอนุญาตฯขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการสอน  ซึ่งต่างจากเดิมที่ได้รับโดยอัตโนมัติ เช่น บางมหาวิทยาลัยถ้าผลิตครู เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี แต่ไม่ได้ไปฝึกสอน 1 ปีการศึกษา ก็ไม่มีสิทธิได้ใบอนุญาตฯ ถ้าเรียนเอกภาษาไทยแล้วไปฝึกสอนไม่ตรงกับวิชาเอกของตนเอง ก็จะไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ ซึ่งการฝึกปฏิบัติการสอนต้องสอนตรงตามวิชาเอกที่เรียน แต่ถ้าบางสถาบันดูแลเรื่องการฝึกสอนเด็กไม่เข้มมีการปล่อยคะแนน และทางคุรุสภาเห็นว่าจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพ  เราก็สามารถจะจัดสอบได้อีกส่วนหนึ่ง แต่การจัดสอบจะเน้นเรื่องเกี่ยวข้องกับการสอน ทั้งนี้ ในการฝึกปฏิบัติการสอน 1 ปี  ไม่ใช่หมายความว่าฝึกสอนต่อเนื่อง สามารถเก็บเวลาการฝึกปฏิบัติการสอนให้ครบ 1 ปีการศึกษาได้”รศ.เอกชัย กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    92%
  • ไม่เห็นด้วย
    8%

บอกต่อ : 290