อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

ผุดศูนย์วิจัยนวัตกรรมพฤติกรรมไทย

ศูนย์คุณธรรม ร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ค้นวิธีแก้ปัญหานิสัยคนไทยให้ตรงจุด หวังสร้างสังคมคุณธรรมบรรลุเป้าหมาย จันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.13 น.

วันนี้(12 พ.ย.)รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ในเดือนธันวาคมนี้ ศูนย์คุณธรรม จะร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย เพื่อศึกษาวิจัยพฤติกรรมของคนไทยทุกระดับทั้งด้านลบ และด้านบวก เช่น พฤติกรรมของคนในสังคมเมือง พฤติกรรมของคนในสังคมชนบท พฤติกรรมของคนในโลกดิจิทัล เป็นต้น  เพื่อหาแนวทางส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมที่ตรงจุด

รศ.นพ. สุริยเดว กล่าวต่อไปว่า การทำงานของศูนย์คุณธรรมจะเน้นการส่งเสริมคุณธรรมในมิติ 4 ด้าน คือ มีวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา โดยจะรณรงค์และสร้างกระแสให้เกิดองค์กรคุณธรรมไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน โรงพยาบาล องค์กรรัฐวิสาหกิจ และยกระดับเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบให้แก่องค์กรอื่นๆ รวมทั้งจะมีการพัฒนาวิทยากรคุณธรรม ซึ่งจะมาจากองค์กรคุณธรรมต้นแบบด้วย

“ขณะนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งศูนย์คุณธรรม และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กำลังดำเนินการร่างมาตรฐานองค์กรคุณธรรมและกำลังพัฒนาระบบประเมินรับรององค์กรคุณธรรม ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้การส่งเสริมองค์กรคุณธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในอนาคตจะมีหน่วยงานต้นสังกัดทำหน้าที่ร่วมกันรับรองมาตรฐานดังกล่าว เช่น ก.พ.ร. รับรองคุณธรรมในระบบราชการ กระทรวงศึกษาธิการ รับรองสถาบันการศึกษาคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข รับรองโรงพยาบาลคุณธรรม ทั้งนี้เชื่อว่าหากเราสร้างองค์กรคุณธรรม โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว และไต่ระดับไปยังองค์กรต่างๆ จะทำให้การส่งเสริมคุณธรรมเกิดผลเป็นรูปธรรมในอนาคต”ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 69