อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

เฟ้นวิทยาลัยอาชีวะนำร่องใช้หลักสูตรBTEC

“พล.อ.สุรเชษฐ์” ติดตามความคืบหน้า สอศ.เตรียมเปิดสอนหลักสูตร BTEC มาตรฐานอังกฤษ คาดเริ่มปีการศึกษา 2562 ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 16.29 น.

วันนี้ (7 ธ.ค.) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รมช.ศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมและความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านความร่วมมือในการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา และวิชาชีพ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แห่งราชอาณาจักรไทย และ Pearson Education Limited สหราชอาณาจักร ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร Business Technology Education Council  หรือ BTEC  ซึ่ง พล.อ.สุรเชษฐ์  กล่าวว่า สอศ. ได้รายงานการเตรียมแผนระยะที่ 1 ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - เมษายน 2562 ในเรื่องของการรับรองสถานศึกษา นำร่องการใช้หลักสูตรและมาตรฐานของ BTEC ประเทศอังกฤษ เพื่อเป็น BTEC Centre approval โดยขณะนี้มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี สาขา Smart Electronic และวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สาขาการประกอบอาหาร และเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 3 แห่ง ส่วนระยะที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 เป็นเรื่องของการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา อีก 50 แห่ง  เพื่อเป็น BTEC Centre approval รวมถึงการคัดเลือกครู และการฝึกอบรมครูตามหลักสูตรและมาตรฐานของ BTEC โดยสถานศึกษาจะเปิดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและมาตรฐานของ BTECได้ในปีการศึกษา 2562 นี้ ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ก็เป็นหนึ่งในวิทยาลัย ที่เข้ารับการประเมินนำร่อง ในสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                                        

    รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ของ สอศ. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนและผู้ปกครองให้มีรายได้ โดยนักเรียน นักศึกษาจะเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการบริหารจัดการในโรงเรียน ซึ่งนำร่องระหว่างวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ กับ บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด  และวิทยาลัยการอาชีพหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น กับ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาใน 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนาภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่ โดยมีผลความพึงพอใจในระดับดีมากต่อชุมชนในพื้นที่ จึงทำให้มีสถานศึกษาสนใจเป็นจำนวนมากที่จะเข้าร่วมโครงการ  โดยจะมีการขยายผลเพิ่มเติมสถานศึกษาที่จะเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาในระยะที่ 2 อีกจำนวน     6 แห่ง ดังนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ร่วมกับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น       วิทยาลัยเทคนิคตรัง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และ  วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  ร่วมกับ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    83%
  • ไม่เห็นด้วย
    17%

บอกต่อ : 39