อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

ดีเดย์8ม.ค.'กรุงเทพคริสเตียน' ใส่ชุดไปรเวทมาเรียนได้

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ร่อนหนังสือถึงผู้ปกครอง ให้เด็กม.1-6 ใส่ชุดไปรเวทมาเรียนหนังสือได้ ดีเดย์ 8 ม.ค.นี้ทันที แจง เป็นการทำวิจัยเครื่องแต่งกายของนักเรียน จันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 18.54 น.

วันนี้ (7 ม.ค.) ตามที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข้อมูลว่า โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้มีการอนุญาตได้นักเรียนแต่งชุดไปรเวทมาเรียนได้นั้น ความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีดังกล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีเอกสารแจ้งเป็นการภายในของกรุ๊ปไลน์กลุ่มผู้ของนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ระบุว่า หนังสือที่ กท.ก 33/2019 ลงวันที่ 7 ม.ค.2019 เรื่อง การทำวิจัยเครื่องแต่งกายของนักเรียน เรียน ท่านผู้ปกครอง  เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วเป็นสังคมแห่งการมุ่งเน้นส่งเสริมให้เยาวชนมีความกล้าคิดกล้าแสดงออก เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ใหม่ที่เป็นประโยชน์และมีความเหมาะสมกับยุคสมัยภายใต้กรอบของความถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศที่เป็นผู้นำการศึกษาตลอดระยะเวลา 166 ปีเป็นโรงเรียนที่สร้างสุภาพบุรุษบีซีซีออกไปเป็นผู้นำของสังคมและประเทศชาติ ได้ทำการศึกษาวิจัยในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ร่วมกับ สภานักเรียนมัธยมศึกษา จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการให้นักเรียนมีโอกาสเลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายด้วยตนเองสัปดาห์ละหนึ่งวัน (ทุกวันอังคาร) โดยเริ่มวันอังคารที่ 8 ม.ค.2019 นี้ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฝ่ายเครื่องแต่งกายที่ไม่ใช่เครื่องแบบนักเรียนมาเรียนหนังสือนั้นจะส่งผลต่อการพัฒนาของนักเรียนในเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่ สภานักเรียนมัธยมศึกษาได้มีการประชุมและกำหนดกรอบเครื่องแต่งกายที่สามารถใส่มาโรงเรียนได้เอาไว้ด้วยและได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 รับทราบแล้ว ทั้งนี้การใส่เครื่องแต่งกายที่ไม่ใช่เครื่องแบบนักเรียนมาเรียนหนังสือให้เป็นการสมัครใจไม่มีการบังคับโครงการนี้จะมีการประเมินเป็นระยะในหนึ่งภาคเรียนก่อนที่จะทำการสรุปผลการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติต่อไป 

ทั้งนี้ในท้ายเอกสารฉบับดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ และลงชื่อ นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

ด้าน นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) คงไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนมีอำนาจและอิสระในการบริหารจัดการอยู่แล้ว โดยตนคิดว่าโรงเรียนคงจะพิจาณาอย่างรอบด้านทั้งผลกระทบด้านลบและด้านบวกแล้ว เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    30%
  • ไม่เห็นด้วย
    70%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 874