อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

เปิดรับสมัครโอเน็ตป.6-ม.3รอบเหตุสุดวิสัย

สทศ.เปิดรับสมัครโอเน็ตป.6-ม.3 รอบเหตุสุดวิสัย ประจำปีการศึกษา2561 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8ก.พ.นี้ จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.21 น.

วันนี้(4 ก.พ.)ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ รองผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เปิดเผยว่า ตามสทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 ก.พ. 2562 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ วันที่ 2 - 3 ก.พ. ที่ผ่านมานั้น  ขณะนี้ สทศ. ได้กำหนดยื่นคำร้องสอบโอเน็ตป.6 และ ม.3 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ประจำปีการศึกษา2561 ในวันที่ 4 - 8 ก.พ.2562 โดยยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ สทศ. หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบ EMS ถึงกลุ่มงานบริหารการทดสอบ  สทศ. 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หากสมัครทางไปรษณีย์ให้ชำระค่าสมัครโดยใช้ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม นายภาคภูมิ  ภู่มณี (หัวหน้างานการเงิน) ไปรษณีย์ราชเทวี
 


ดร.ทรายทอง  กล่าวต่อไปว่า จากนั้นให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 20 ก.พ. 2562 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th  โดย ป.6 สอบวันที่ 5 มี.ค. 2562  ประกาศผลสอบวันที่  25 มี.ค. 2562 ม.3 สอบวันที่ 5 - 6 มี.ค. 2562 ประกาศผลสอบวันที่  26 มี.ค. 2562 ทั้งนี้กรณีเหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได้แม้ว่าตนเองจะได้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ตาม ซึ่งส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบโอเน็ต ในช่วงวันและเวลาที่ทำการสอบได้ แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1.กรณี เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง ได้แก่ ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษา2.กรณีเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน ได้แก่ ภัยธรรมชาติ โรคระบาดเหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา–มารดาแล้วทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้เหตุฉุกเฉินที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กำหนดได้ทั้งนี้สทศ.จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนและสมบูรณ์เท่านั้น ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 113