อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

มทร.ธัญบุรีลดหน่วยกิตจบปริญญา

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี แจงลดหน่วยกิตการจบการศึกษาทุกหลักสูตร จาก 136 หน่วยกิต เหลือ 124-127หน่วยกิต เริ่มปีการศึกษา 2562 มั่นใจคุณภาพบัณฑิตไม่ลดลง เพราะนักศึกษามีเวลาแสวงหาความรู้มากขึ้น จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น.วันนี้(11 ก.พ.)รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทาง มทร.ธัญบุรี จะลดหน่วยกิตการจบการศึกษาทุกหลักสูตรจาก 136 หน่วยกิต เหลือ 124-127 หน่วยกิต แม้ว่าจะลดหน่วยกิต แต่ก็ยังเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่กำหนดไว้ว่า บัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาได้ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ที่สำคัญการปรับลดหน่วยกิตลงไม่ทำให้คุณภาพของบัณฑิตลดลงแน่นอน เพราะการลดหน่วยกิตครั้งนี้ เป็นการลดรายวิชาที่มีความซ้ำซ้อนกัน และจะไปเพิ่มในส่วนของภาคปฏิบัติให้มากขึ้น

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า การปรับลดหน่วยกิตจะส่งผลดีต่อนักศึกษาที่ทำให้มีเวลามากขึ้น สามารถใช้เวลาว่างเข้าเรียนในหลักสูตร หรือ เนื้อหาวิชาอื่นๆที่ตนเองสนใจ เพราะปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ต้องการความรู้ที่หลากหลาย และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น เวลาเรียนที่ลดลงจะทำให้เด็กสามารถแสวงหาความรู้ในด้านอื่นๆ เปิดมุมมองที่กว้างขึ้น รวมถึงยังทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้แก่ชุมชนได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปฝึกงาน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และยิ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกงานต่างประเทศการลดจำนวนหน่วยกิตก็จะเป็นอีกช่องทางที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีเวลาฝึกงานมากขึ้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24