อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

มส.หนุน 25 จังหวัดผุดอ.ป.ต.สุขภาวะเชิงพุทธ

รองโฆษก พศ. เผย ที่ประชุมหาเถรสมาคม รับทราบโครงการเสริมสร้างสุขภาพวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พร้อมตั้ง “พระธรรมมังคลาจารย์” ประธาน ศปท. อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.07 น.

วันนี้ (12 ก.พ.) นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. เปิดเผยว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาพวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย ของพระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านศีล 5 
 
รองโฆษกพศ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อต้องการพัฒนาองค์ความรู้และสื่อเสริมสร้างสุขภาพตามแนวพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมสุขภาพวิถีพุทธและพัฒนาพระสงค์ของหน่วย อ.ป.ต.และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานรัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมกับการทำงานของอ.ป.ต.ซึ่งมีเป้าหมายให้เกิดเป็นหน่วย อ.ป.ต.ต้นแบบใน 25 จังหวัดและมีหน่วยอ.ป.ต.ที่เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้จำนวน 1,000 หน่วยทั่วประเทศ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแต่งตั้งพระธรรมมังคลาจารย์ วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) หลังจากที่พระเทพญาณมงคล วิ. ประธานศปท.ได้มรณภาพจึงส่งผลให้ประธานศปท.ว่าง

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12