อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

เล็งคลอดกฎหมายอีก 13 ฉบับรับพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม

พระราชวรมุนี  เผย เตรียมคลอดกฎหมายลูกอีก 13 ฉบับ ให้สอดรับกับ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม   อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.12 น.

วันนี้ (12 ก.พ.) พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)  เปิดถึงความคืบหน้าการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวมีความคืบหน้าไปพอสมควร โดยเฉพาะเรื่อง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญัติแห่งชาติ (สนช.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ม.ค.2562 โดยพ.ร.บ.ฉบับนี้มีด้วยกัน 31 มาตรา ถือเป็นความก้าวหน้าการปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ และเสร้างความยินดีให้แก่คณะสงฆ์รวมทั้งชาวพุทธทั่วประเทศแน่นอน ถือเป็นประวัติศาสตร์ด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งจะทำให้การบริการการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ทั้งแผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษา เป็นระบบมั่นคง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางรัฐบาล ที่สำคัญจะทำให้พระภิกษุ-สามเณรได้รับการศึกษาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

พระราชวรมุนี กล่าวต่อไปว่า หลังจากนี้คณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ยังต้องดำเนินการจัดทำกฎหมายลูก 13 ฉบับ เพื่อรองรับการทำงานของคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมตามพ.ร.บ.ดังกล่าว โดยเร็วที่สุด ซึ่งกฎหมายลูกทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและแผนจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม, การกำหนดมาตรฐานการศึกษาพระปริยัติธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา, ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล, ออกระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานสอน, ออกระเบียบการบริหารและจัดการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสานศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นต้น โดยจะมีการประชุมหารือถึงแนวทางในการออกกฎหมายลูกรองรับพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมในวันที่ 21-22 ก.พ. นี้ ที่พุทธมรฑล จ.นครปฐม 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 282