อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

มอบ 8.5 ล้าน วท.มาบตาพุดผลิตช่างเทคนิค

กลุ่มอุตสาหกรรมฯมอบทุนกว่า 8.5 ล้าน หนุนผลิตช่างเทคนิควิศวะเคมี วท.มาบตาพุด พัฒนาเด็กอาชีวะสาขาปิโตรเคมี ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.49 น.

วันนี้(22 ก.พ.) ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) รับมอบเงินทุนสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 8,500,000 บาท ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี Vocational Chemical Engineering Practice College (V-ChEPC)  หรือ  วี-เชฟ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยโครงการ วีเชฟ ได้รับการยอมรับว่า เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการพัฒนานักศึกษาอาชีวะ สาขาปิโตรเคมี ให้เป็นคนเก่ง ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม มีกระบวนการคิดและวิธีทำงานที่เป็นระบบ โดยมีรูปแบบการเรียน การสอนด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ที่พัฒนาทักษะชีวิต เชื่อมโยงกับโลกการทำงาน และการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในการระดมทรัพยากร การวัดผลและประเมินผลร่วมกับสถานประกอบการ รวมถึงการสร้างเส้นทางอาชีพ มาอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องถึงปัจจุบันระยะเวลา 12 ปี  ซึ่งเป็นระยะที่ 4 (พ.ศ.2560-2562) ผู้สำเร็จการศึกษามีงานรองรับทั้งหมด 100 % และได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระดับเดียวกัน 
 
เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า การที่บริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีได้สนับสนุนมอบทุนครั้งนี้ เป็นการสานต่อความร่วมมือโครงการ วีเชฟ ระยะที่ 4 (ปี 2560-2562) โดยมอบเงินสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2562  รวมจำนวนทั้งสิ้น  8,500,000 บาท ประกอบด้วย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 3,500,000 บาท บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด 2,000,000 บาท บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)  1,000,000 บาท กลุ่มบริษัท อูเบะ เคมิคอล (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) 500,000 บาท กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด   500,000 บาท และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 1,000,000 บาท

โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี Vocational Chemical Engineering Practice College (V-ChEPC)  ได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) มูลนิธิศึกษาพัฒน์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะช่างเทคนิคที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านปิโตรเคมี ปัจจุบันมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด 9 รุ่น และกำลังจะจบในปีการศึกษา 2561 ช่วงเดือนมีนาคม 2562   จำนวน 348 คน
  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    82%
  • ไม่เห็นด้วย
    18%

บอกต่อ : 428