อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

เล็งแลกเปลี่ยนการสอนทันตะกับม.แห่งชาติสิงคโปร์

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มวล. หารือวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เล็งแลกเปลี่ยนการสอน วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ร่วมกัน จันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 18.48 น.

วันนี้ (4มีค.)รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ Prof. Dr. Patrick Finbarr Allen คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์ ได้เดินทางมาที่มวล. เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมวล.กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์  โดยมีศ. ทพ.ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และคณาจารย์วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ร่วมหารือด้วย


รศ.ดร.สุรินทร์  กล่าวต่อไปว่า  จากการหารือทราบว่าทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ให้ความสนใจเกี่ยวการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มวล.เป็นอย่างมาก เพราะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำงานวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่จัดการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ยังได้หารือกันถึงเรื่องการร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน และวิชาเอกทันตสาธารณสุข  ตลอดจนความร่วมมือเรื่องการจัดการเรียนการสอนทันตกรรมผู้สูงอายุ  ส่วนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะมีความร่วมมือกันในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางทันตกรรม อย่างไรก็ตามการเจรจาครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติทางการศึกษาต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 81