อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

"สุวพันธุ์" พอใจปฏิรูปกิจการพุทธชี้ 2 ปีคืบหน้าไปมาก

“สุวพันธุ์” แจง พอใจปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ครบ 2 ปีมีความคืบหน้าไปมาก โดยเฉพาะพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม   พุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 16.39 น.

วันนี้ ( 20 มี.ค.)  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)  เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ว่า ปีใน2562 นี้ได้ครบ 2 ปีนับตั้งแต่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม(มส.) ได้ร่วมกับพศ. จัดทำขึ้น 3 ระยะคือ ระยะที่1ปี 2558 ระยะที่ 2 ปี 2559 และระยะที่ 3 ปี2560-2564 โดยรัฐบาลได้รับความเมตาจากคณะสงฆ์ให้ความสำคัญแต่งตั้งคณะกรรมการ 6 ฝ่ายบวก 1 ขึ้นมาปฏิบัติงานอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้ 2ปีที่ผ่านมามีความคืบหน้าอย่างมากเช่น  งานด้านศาสนศึกษา หลังจากที่ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) รอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ คณะสงฆ์ก็ได้จัดการประชุมผู้เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมจัดทำกฏหมายลูกเพื่อเดินหน้างานศาสนศึกษา

นายสุวพันธุ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนงานด้านการปกครองได้จัดทำฐานข้อมูลศาสนบุคคลในโครงการพระพุทธศาสนา 4. 0 ฐานข้อมูลศาสนบุคคล (Smart Card) ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วเสร็จร้อยละ60 ขณะที่งานด้านสาธารณสงเคราะห์ที่ถือเป็นด้านที่มีความก้าวหน้ามากโดยเฉพาะการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ที่ขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน กระจายองค์ความรู้ด้านสุขภาพไปยังวัด ชุมชน ทั่วประเทศภายใต้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ นอกจากนี้ฝ่ายเผยแผ่ได้ยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 เชิงคุณภาพ ด้วยการบูรณาการเข้ากับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต.) เพื่อขยายลงไปสู่ชุมชน โรงเรียน เยาวชน สร้างความสุขสงบแก่สังคม ซึ่งทางรัฐบาลกำลังสรุปความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อเสนอให้ทางที่ประชุมครม.รับทราบต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 35