อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

จัดตั้งธนาคารเพื่อพระพุทธศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เผยแพร่มติมส.จัดทำโครงการธนาคารเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้บริการทางการเงินของวัดแบบครบวงจร พุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น.

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟสบุ๊ค สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และเว็บไซต์มหาเถรสมาคม(มส.) ได้เผยแพร่มติการประชุมมส.เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2562 มีรายละเอียด ระบุว่า ตามที่ประชุมมส. ได้เห็นชอบรูปแบบการจัดทำบัญชีวัดตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ โดยจะเป็นรูปแบบบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างง่ายเหมือนกับบัญชีครัวเรือนโดยทั่วไป ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า ไวยาวัจกรและเจ้าอาวาสส่วนใหญ่อาจจะยังไม่เชี่ยวชาญนั้น ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในกำกับดูแลของกระทรวงการคลังที่มีหน้าที่ให้บริการทางการเงินและการให้ความรู้ทางการเงิน จึงจัดทำโครงการธนาคารเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จะให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรแก่วัด เช่น บริการผลิตภัณฑ์เงินฝาก เผื่อเรียก ประจำออมบุญสำหรับวัด บริการบริหารจัดการบัญชีหลักและบัญชีย่อย โครงการต่างๆ บริการโอนเงินทำบุญ บริจาค เข้าบัญชีวัดผ่าน QR สาธุ เป็นต้น ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน มีความมุ่งหมายว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้วัดมีโครงสร้างการบริหารเงินที่เป็นระบบ และมีกลไกในการเบิกจ่ายเงินที่เป็นระบบมากขึ้น รวม

ทั้งมีรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีมาตรฐานรายงานทางการเงินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับพุทธศาสนิกชนและประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ดังนี้ 1.ธนาคารออมสิน ขอเข้ามาดูแลการรับฝากเงินของวัดทั่วประเทศ โดยธนาคารจะนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับวัด  และใช้ระบบบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก (Corporate Internet Banking : CoIB)การบริหารการเงินของวัดที่เป็นระบบ ทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และมีรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน และระบบบริจาคเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 2.ขอความร่วมมือคณะสงฆ์ให้ธนาคารออมสินดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยที่ประชุมมส.รับทราบและให้พศ.แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2  ฝ่าย เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองที่มีความสนใจประสานกับธนาคารตามสมควรต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    60%
  • ไม่เห็นด้วย
    40%

บอกต่อ : 56