อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

มจร.เตรียมเปิดหลักสูตรอินเตอร์ "พุทธศิลปะ" 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เตรียมเปิดหลักสูตรอินเตอร์ “พุทธศิลปะ”  มุ่งเน้นพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์   พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 15.15 น.

วันนี้ (21 มี.ค.) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า ได้นำนิสิตภาคอินเตอร์ ปริญญาตรี สาขาพระพุทธศาสนา ที่กำลังศึกษาในรายวิชาพุทธศิลปะ เดินทางไปศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-22 มี.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ตามวัตถุประสงค์หลักของวิทยาลัยพุทธศาสตร์ฯ นอกจากมุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อหลักการและเหตุผลของพระพุทธศาสนา ยังมุ่งเน้นพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยวิชาพุทธศิลปะเป็นการกระตุ้นมุมด้านสุนทรียศาสตร์ ทั้งในส่วนที่เป็นจิตรกรรม ปฏิมากรรม รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรม ที่มีพระะพุทธศาสนาเป็นรากฐานที่สำคัญ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงเริ่มด้วยด้วยการฝึกจิตให้นิสิตผ่านกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ การใช้สติฝึกจิตให้เกิดสมาธิ  จากนั้นนำนิสิตไปเยี่ยมชมพุทธศิลปะที่วัดเจ็ดยอด วัดพระะสิงห์ ก่อนเข้าสู่กระบวนการลงมือมือปฏิบัติด้วยการวาดภาพพุทธศิลปะ โดยมีคณาจารย์สาขาพุทธศิลปะ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ และมทร.ล้านนา เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมทักษะการวาดภาพ ซึ่งพบว่าสามารถกระตุ้นอารมณ์ และทักษะการวาดภาพให้แก่นิสิตได้อย่างดียิ่ง 

ผอ.วิทยาลัยพุธศาสตร์ฯ กล่าวต่อไปว่า พุทธศิลปะล้านนานั้น มีความโดดเด่น ทั้งยังทรงคุณค่า จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่นำนิสิตจากทั่วโลกเดินทางมาสัมผัสพุทธศิลปะแบบล้านนาที่หาไม่ได้ที่อื่นในโลก นอกจากนี้วิทยาลัยพุทธศาสตร์ฯ ยังเตรียมสร้างเวทีเพื่อนำนิสิต และชาวโลกให้มาสนใจพุทธศิลปะแบบล้านนา และพุทธศิลปะของภาคอื่นๆ ให้มากขึ้น โดยในปี 2563 จะเปิดสาขาวิชาพุทธศิลปะ หลักสูตรอินเตอร์ เพื่อให้ชาวโลกได้หันมาศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของสังคมไทย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29