อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

CHES จี้รัฐขึ้นเงินเดือนคนมหา'ลัยทั้งระบบ

CHES จี้สกอ.-ก.พ.อ.ดูแลและขึ้นเงินเดือนให้คนมหา'ลัยทั้งสายวิชาการ-สายสนับสนุน ขอเงินย้อนหลังเพื่อเยียวยาด้วย พุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 14.33 น.

วันนี้ (17เม.ย.)รศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค รองเลขาธิการองเลขาธิการศูนย์ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือ CHES กล่าวว่า ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 5) พ.ศ 2562 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2547โดยเพิ่มเติมความในมาตรา 8/1 ระบุว่าในกรณีที่มีเหตุและความจำเป็น เพื่อเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)อาจกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการเยียวยาโดยให้ได้นับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรณีก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)กำหนดนั้น หากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการได้ขึ้นเงินเดือน ตนอยากให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้ขึ้นเงินเดือนด้วย เพราะพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนถือว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดในสังคมอุดมศึกษา แต่จากกฏหมายดังกล่าวพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจะไม่ได้รับอานิสงส์ในการขึ้นเงินเดือนครั้งนี้

“การขึ้นเงินเดือนควรให้ย้อนหลังด้วย เพื่อเป็นการเยียวยา อย่างไรก็ตามการจะขึ้นเงินเดือนควรที่จะขึ้นให้ทั้งระบบ ควรดูแลและคิดถึงประชาคมอุดมศึกษาทั้งหมด ไม่ใช่คิดแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือการแก้กฎหมายสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ไม่แฟร์ เรื่องนี้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา( สกอ.) และ ก.พ.อ. ช่วยพิจารณาเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วน เพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน หากคิดไม่ถี่ถ้วนอาจจะมีกลุ่มคนที่คิดว่าตัวเองเสียผลประโยชน์ออกมาเคลื่อนไหวได้” รศ.ดร.พัทธนันท์ กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    37%
  • ไม่เห็นด้วย
    63%

บอกต่อ : 350