อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

จบบาลีป.ธ.9 ได้วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

“พระราชวรมุณี” เผย  พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562  มีผลบังคับใช้แล้ว ชูเป็นฉบับประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์     พุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 16.12 น.

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการด้านศาสนศึกษา ของมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งจะทำให้พ.ร.บ.นี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ นับเป็นพ.ร.บ.ฉบับประวัติศาสตร์ที่มุ่งสนับสนุนส่งเสริมการศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมนักธรรม บาลี และพระปริยัติธรรมแผนกสามัญของคณะสงฆ์ไทย โดยพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 จะกำหนดให้มีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม มีหน้าที่และอำนาจ กำหนดนโยบาย แผนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และมาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ควบคุมดูแล และกำกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม

พระราชวรมุนี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้มีการกำหนดเทียบวุฒิการศึกษาให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษานักธรรม บาลีด้วย คือ ในมาตรา 21 ระบุว่า ให้การศึกษาพระปริยัติธรรมที่จัดให้แก่สามเณรซึ่งเป็นเด็กตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับและมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ซึ่งได้ศึกษา วิชาสามัญเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วย การศึกษาแห่งชาติกำหนดโดยคำแนะนำของมส.เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ 1.แผนกธรรมสนามหลวง ชั้นนักธรรมเอก เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2.แผนกบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยค เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มาตรา 22 ระบุว่า ให้ผู้เรียนที่พ้นการศึกษาภาคบังคับซึ่งได้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ 1. แผนกธรรมสนามหลวง ชั้นนักธรรมเอก มีวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2.แผนกบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยค มีวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาตรา 23 ระบุว่า ให้การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ได้จัดให้แก่พระภิกษุและ สามเณรเป็นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วแต่กรณีและมาตรา 24  ให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี สนามหลวง ชั้นเปรียญธรรม 9 ประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาตรี
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 96