อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ห่วงเทคโนโลยีเปลี่ยนวิถีกลุ่มชาติพันธุ์

ศมส.ห่วงเทคโนโลยีใหม่เปลี่ยนวิถีกลุ่มชาติพันธุ์ เผยชาวบ้านถูกนายทุนหลอกขายเครื่องมือเกษตรจนล้มละลาย ชวนคุย 5 โครงการวิจัย วันที่ 25 เม.ย.นี้ ที่ มช. ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.10 น.

นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  (ศมส.) กล่าว่า ศมส. ได้ ดำเนินการจัดทำคลังข้อมูลด้านมานุษยวิทยาของประเทศไทย โดยมีการพัฒนาต่อยอดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ของนักวิชาการ นักวิจัย ให้มีคุณภาพทั้งระบบ โดยขณะนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย รวม 26  ฐานข้อมูล  ในส่วนฐานข้อมูลชาติพันธุ์ ก็ได้ทำการเผยแพร่ระบบออนไลน์เพื่อให้เกิดการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในวงกว้าง ทั้งกลุ่มฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์ และฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกกลุ่ม ศมส. จึงเปิดกว้างให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ศึกษา อ้างอิง และยังสามารถประสานงาน เพื่อขอรายละเอียดข้อมูลเป็นเอกสารได้ด้วย

นายพีรพน กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน ศมส. ได้ส่งเสริมการให้ทุนค้นคว้าวิจัยด้านมานุษยวิทยาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และนำมาใช้ศึกษาเปรียบเทียบกับการปรับเปลี่ยน ทั้ง วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆในพื้นที่  ซึ่งผลวิจัยเป็นตัวชี้ทิศทางของกลุ่มชาติพันธุ์ในอนาคต โดยพบเรื่องที่น่าห่วง คือ  การเกิดเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการทำการเกษตร ซึ่งปรับเปลี่ยนให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่เคยทำเกษตรแบบดั้งเดิม เป็น การเกษตรเชิงเดี่ยว มีต้นทุนการผลิตสูง ไม่มีการสืบทอดการเกษตรจากบรรพบุรุษที่ผูกติดกับระบบธรรมชาติ  มีการใช้ปุ๋ยเคมี แทนปุ๋ยอินทรีย์ และยาปราบศัตรูพืช  ก่อสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ พืชผลทางการเกษตร และส่งผลกระทบให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม  และที่ซ้ำร้ายกว่านั้น ชาวบ้านหลายพื้นที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถูกกลุ่มนายทุนหลอกให้ซื้อเครื่องมือทำการเกษตร ถึงกับล้มละลาย สิ้นเนื้อประดาตัว  ดังนั้น ศมส. จึงมอบหมายให้นักวิจัยร่วมชี้แนะแนวทางการอนุรักษ์ของเดิมในการพึ่งพาตนเอง ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาสู่ของใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสู่โลกสังคมโลกาภิวัฒน์ เพื่อรักษาสมดุลทางชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไว้

“ ในวันที่ 25 เมษายนนี้ ที่อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศมส. ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มช. จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ลื้อ ลัวะ พวน ขึน ไต” การปรับตัวในสังคมที่แปรเปลี่ยน นำเสนอผลงานวิจัย ที่ได้รับทุนการวิจัย 5 โครงการ ได้แก่ พัฒนาการและการปรับตัวของแรงงานไทใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ , การปรับตัวในมิติความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะในประเทศไทยและลาว ,พลวัตและการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์พวน , ผญาไตขึน และ ลื้อสามแผ่นดิน ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/6SZYdo9M7tmsEnzR6” ผอ.สมศ. กล่าว.
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19