อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

กระตุ้นพุทธ 3 นิกายเผยแผ่เชิงรุกยุคดิจิทัล 

“พระมหาหรรษา” ประชุมวัชรยานโลก กระตุ้นพุทธ 3 นิกายเผยแผ่เชิงรุกยุคดิจิทัล เพื่อช่วยเหลือโลกให้เกิดความสมดุลและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) เปิดเผยว่า ในการประชุมวัชรยานโลก ที่ศูนย์ภูฏานศึกษา เมืองพิมพู ประเทศภูฏาน เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้มีการนำเสนอหัวข้อ "Vajrayana Buddhism in Digital Era: How to Build Platform and Work Together" หรือ "พระพุทธศาสนานิกายมหายาน: เราจะสร้างเวที และทำงานร่วมกันอย่างไร" เพื่อกระตุ้นให้นิกายหลักทั้งสามคือ วัชรยาน มหายาน และเถรวาท มาร่วมมือกันตอบโจทย์สังคมโลก  โดยมีประเด็นความร่วมมือใน 5 สาระสำคัญหลัก ประกอบด้วย 1.สติดิจิทัลรักษาและพัฒนาโลกดิจิทัล เพราะโลกกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ความขัดแย้ง และยึดมั่นในความคิดและการกระทำของตนเอง ผู้นำที่ขาดธรรมาภิบาล และสังคมที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี จนขาดมิติแห่งความเมตตากรุณา จึงควรหันกลับมาสร้างนวัตกรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาว่าด้วยสติ นักวิชาการจึงไม่ได้มีหน้าที่เพื่อศึกษา แต่ต้องพัฒนาตนเองให้เข้าถึงความจริงในระดับหนึ่ง แล้วนำความจริงที่ได้พิสูจน์ออกมาสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือโลกให้เกิดความสมดุลและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 2.การเรียนรู้พระพุทธศาสนาแบบดิจิทัล สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้ง 3 นิกาย สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงถึงกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนกับอาจารย์ที่มีความรู้ และเป็นนักปฏิบัติได้ ทั้งนี้วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. กำลังพัฒนาห้องเรียนออนไลน์เพื่อรองรับการเรียนของนิสิตกับสถาบันต่างประเทศทั้งในเอเซีย ยุโรป และอเมริกา 

พระมหาหรรษา กล่าวต่อไปว่า 3.คัมภีร์พระพุทธศาสนาแบบดิจิทัล เพื่อสนองตอบแนวทางการยกระดับคัมภีร์สำคัญของนิกายต่างๆ ขึ้นสู่ฐานข้อมูลกลางในโลกดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนจากทั่วโลกสามารถค้นหาและเข้าถึงได้จากอินเตอร์เน็ต การจัดทำสหบรรณานุกรมพระไตรปิฏกสากล หรือ Union Catalogue of Buddhist Text จะได้รับการสานต่อ 4.เรียนปริญญา 2 ใบในยุคดิจิทัล ทำอย่างไรที่สถาบันการศึกษาจะจับมือกันพัฒนาหลักสูตรปริญญา 2 ใบระหว่างนิกาย ซึ่งจะเป็นการเปิดโลกการศึกษาข้ามนิกาย 5.สร้างสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา เพื่อกระตุ้นให้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ จะทำหน้าที่ในการสร้างสถาบันการจัดอันดับที่เน้นธรรมชาติของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา จะนำไปสู่การพัฒนาสถาบันการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาให้ได้มาตรฐาน และตอบโจทย์ของสังคมโลกมากยิ่งขึ้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16