อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

สอศ.เชิญร่วมสมัครเป็นประธาน กก.บอร์ดอาชีวะ

สอศ. เชิญบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สูง เข้าสมัครรับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการบอร์ดอาชีวะ พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.43 น.


วันนี้ (2 พ.ค.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ชุดเดิมพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบกับกฎกระทรวง เรื่องกำหนดจำนวนคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการเลือก วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 7 มี.ค. พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงต้องดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยได้ลงนามในประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ขอเชิญบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านต่างๆ สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการ ในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจหรือบริการ ด้านการเกษตรและประมง ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน การคลังหรือการลงทุน ด้านการพัฒนากำลังคน ด้านการจัดการอาชีวศึกษาภาครัฐ ด้านการจัดการอาชีวศึกษาภาคเอกชน ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ และด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา)

ผู้ประสงค์สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ลงทะเบียนตอบรับ ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร ได้ที่ (กลุ่มเลขานุการสำนักงาน) ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e- mail : vec_2555@hotmail.com) 10300 ภายในวันที่ 30 พ.ค. 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มเลขานุการสำนักงาน โทร. 02-206-5555 ต่อ 1104 หรือ ติดต่อ นางสุภารัตน์ ภูมิติยะโยภาพ ทร. 091-426-3889 หรือ นางสาวกัญญ์ฐญาณ์ ศรีสูงเนิน โทร. 084-463-6173 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33