อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

ปฏิรูปเรียนรู้สอนเด็กจัดการความรู้เอง

คณะศึกษาศาสตร์ฯ มก.จับมือ พว.ปฏิรูปการเรียนการสอน เลิกยัดเยียดความรู้ แต่สอนให้เด็กเรียนรู้และคิดด้วยตัวเอง พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.47 น.

วันนี้( 9 พ.ค.)  ที่สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กับ พว. โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีที่  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มก.เข้ามาร่วมมือกับ พว. เพื่อพัฒนาให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นการเปลี่ยนเป้าหมายการจัดการเรียนรู้จากการท่องจำเนื้อหา และทฤษฎีให้เป็นการพัฒนาความสามารถหรือสมรรถนะในการแสดงออกของผู้เรียน  ซึ่งทำให้วิธีการจัดการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ หรือ Active Learning  เป็นการเรียนที่ต้องลงมือปฏิบัติจริงทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

“ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ที่สถาบันผลิตครูจะมาร่วมมือกับทาง พว.เพื่อพัฒนาด้านวิชาการและการวิจัย เพื่อการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะออกมาเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อนำการศึกษาไทยและคนไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ” ดร.ศักดิ์สินกล่าว


ด้าน  รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนา มก. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการศึกษาของไทยให้ก้าวต่อไปอย่างมีคุณภาพ  เพราะเป็นการเติมเต็มในเชิงวิชาการทุกด้าน ทั้งการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และสื่อการเรียนการสอน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษา ที่ทางคณะจะนำไปเติมเต็มและพัฒนาการผลิตครู รวมถึงไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงบัณฑิตครูได้

“จากการเยี่ยมชมห้องเรียนตัวอย่างที่มีสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลาย  ยอมรับว่าที่นี่มีสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาที่ก้าวไกลทันสมัยมาก  ต้องขอขอบคุณ พว.ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ซึ่งทางคณะจะนำความร่วมมือนี้ไปเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น”รศ.ดร.วินัยกล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38