อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กันยายน 2562

จี้สภาวิศวกรเลิกจับผิดมหา"ลัย-หันมาทำงานร่วมกัน

“สุชัชวีร์” ชี้เด็กรุ่นใหม่สนใจเรียนวิศวะลดลง ชวนสถานศึกษาช่วยประชาสัมพันธ์เด็กรู้เรียนวิศวะเปลี่ยนโลกได้ ส่วน “หมออุดม”จี้สภาวิศวกรเลิกจับผิดมหา’ลัย หัมมาทำงานร่วมกัน ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมแนะปรับหลักสูตรตอบโจทย์ประเทศ จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.40 น.

วันนี้ ( 13 พ.ค.) ที่โรงแรมเอสซีปาร์ค สภาวิศวกร จัดเสวนาเรื่อง "20 ปี สภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปชั่น" โดยศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)ในฐานะนายกสภาวิศวกร  กล่าวว่า ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลกไปอย่างมาก สภาวิศวกรจึงต้องปฏิรูปการดำเนินงานของสภาวิศวกรเพื่อให้ทันการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ของโลก ซึ่งมีสิ่งที่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงผลของยุคดิสรัปชั่นคือ1.การปรับแผนการดำเนินงานให้ทันต่อเหตุการณ์ 2.การวางแผนงานตามแนวความคิดใหม่เพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ขององค์กรได้อย่างแท้จริง  3. การติดตามและพยายามใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่เกิดการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในโลกปัจจุบันและ4.การให้สภาวิศวกรเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม ในทุกมิติที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม และประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตที่เก่งทั้งวิชาการและมีความเป็นมืออาชีพ อย่างไรก็ตามขณะนี้เด็กรุ่นใหม่สนใจเรียนวิศวะน้อยลง ดังนั้นสภาวิศวกรต้องร่วมกับสถาบันการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้เด็กสนใจมาเรียนด้านวิศวกรรมมากขึ้น  ต้องทำให้เด็กรู้ว่าวิศวกรคืออาชีพที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลก เด็กที่มาเรียนวิศวะต้องรู้ลึก รู้กว้าง สามารถแข่งขันกับวิศวกรต่างประเทศได้

ศ.นพ.อุดม คชินทร อดีต รมช.ศึกษาธิการกล่าวปาฐถกาเรื่อง "การเรียนรู้โลกยุคดิสรัปชั่น" ว่า  วิศวกรเป็นอาชีพพื้นฐานหลักในการผลักดันประเทศ เพราะเป็นคนที่มีตรรกะ แนวคิด  ในยุคดิสรัปชั่นไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่ง ใหญ่ไม่ใหญ่ องค์กรไหนก็ตาม อนาคตที่อยู่รอดได้ คือคนและองค์กรที่มีการปรับตัวเท่านั้น ที่สำคัญต้องทำให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ ขอย้ำทุกวิชาชีพต้องมีมาตรฐานวิชาชีพ ส่วนเรื่องที่สถาบันอุดศึกษาไม่ให้สภาวิชาชีพก้าวก่ายนั้น เรื่องนี้ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ แต่ต้องร่วมมือกัน และ ที่ผ่านมาสภาวิชาชีพ ทำตัวเหมือนเป็นผู้คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งทำได้ดี แต่บริบทตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว จะทำตัวเป็นผู้คุ้มครองผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ได้  เนื่องจากไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง ประเทศ สิ่งที่ต้องทำ คือ มองมุมใหม่ว่าจะทำอย่างไรให้วิชาชีพนี้ไปส่งเสริม  ทำให้ประเทศแข่งขัน ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้ได้  ไม่ใช่มานั่งจับผิด นั่งคอยคุม ต้องมาหารือร่วมกันใหม่ เพื่อหามุมมองใหม่ และทำเพื่อประเทศ

ดร.สุทธิพงษ์ สุวรรณสุข ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  ที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมได้พยายามสื่อสารไปยังภาคการศึกษาว่าต้องมีการเปลี่ยนวิธีการสอน หลักสูตร เพราะถ้าไม่เปลี่ยนคนจะไปกันไม่รอด  การปรับหลักสูตรต้องมองไปข้างหน้า 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี  ต้องเป็นหลักสูตรที่สอนพื้นฐาน และมีมัลติสกิล ส่วนบัณฑิตวิศวกรมีทั้งที่ตอบโจทย์ ทำงานได้จริง และไม่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม โดยในส่วนของบัณฑิตวิศวกรที่ไม่ตอบโจทย์นั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากตัวบัณฑิตเอง  มีปัญหาและขาดความอดทน  สภาวิศวกร ต้องช่วยพัฒนาขีดความสามารถของวิศวกรและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมกันออกแบบหลักสูตร และสถานประกอบการต้องไม่ผลักภาระให้แก่สถานศึกษา ต้องบอกมหาวิทยาลัยว่าต้องการอะไร

ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า อยากให้สภาวิศวกรเปิดช่องให้คณะวิศวะเติมทักษะทางสังคมมากขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ให้พื้นฐานความรู้ และทำให้รู้ว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วเขาจะไปทำงาน หาความรู้ พัฒนาตนเองได้อย่างไร 

ด้านดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่าเห็นด้วยกับสภาวิศวกรที่จะมีการปรับเปลี่ยนต่างๆ   โดยเฉพาะการเรียนแบบหลากหลาย เรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ให้เด็กได้เลือก  และสภาวิศวกรควรสนับสนุน การเรียนการสอนวิศวกรให้เป็นไปตามบริบทของมหาวิทยาลัยแต่ละพื้นที่ 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    89%
  • ไม่เห็นด้วย
    11%

บอกต่อ : 44