อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ฉลองวิสาขบูชานานาชาติ ชู สติ สร้างสันติภาพโลก

สหประชาชาติ จัดประชุมเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 16 ที่ประเทศไทย ผู้นำชาวพุทธทั่วโลกเข้าร่วม ชู สติ สร้างสันติภาพโลก    พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.21 น.

วันนี้ (16 พ.ค.) ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ  กทม.ได้มีการจัดประชุมวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 16 หัวข้อ “สติ จากวิถีธรรมสู่วิถีชีวิต”  ซึ่งมีผู้นำชาวพุทธ และนักวิชาการชาวพุทธจากทั่วโลกเข้าร่วมการเฉลิมฉลองเนื่องในวันวิสาขบูชากว่า 100 ประเทศนักโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมทนียกถา ตอนหนึ่งว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการตื่นรู้ ซึ่งการตื่นรู้มีความหลากหลายแต่ไม่ใช่การตื่นรู้ที่มาจากความตื่นเต้นและตื่นตูม แต่เป็นการตื่นรู้จากความหลับไหลในกิเลส โดยเมื่อบุคคลนั้นมีความตื่นรู้ก็จะรู้จักคิด ส่วนสติในทางพระพุทธศาสนานั้นมีความหมายมากคือทำให้คนเรารู้สึกตัว รู้เท่าทัน การปรุงแต่งทางอารมณ์ที่จะเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ ดังนั้นความเลวร้ายในโลกจะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนมีสติและรู้เท่าทันอารมณ์รวมถึงรู้เท่าทันความคิดของตนเอง เพราะคนมีสติเท่านั้นจะไม่พูดชั่วหรือคิดชั่ว ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในศีลอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ทุกคนจะต้องมีสติ สมาธิ ปัญญาให้มาก เพราะถือเป็นธรรมะที่มีอุปการะสูง ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานและมีความคิดดีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง อย่างไรก็ตามเนื่องในวันวิสาขบูลาโลกนี้ขอให้ชาวพุทธทุกคนใช้เป็นโอกาสเริ่มต้นการเจริญสติตัวเองอย่างจริงจัง เพื่อสังคมและสันติสุขบนโลกใบนี้

ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งในอดีตวันวิสาขบูชาเป็นวันที่เฉลิมฉลองในระดับพื้นเมืองและท้องถิ่นของแต่ละประเทศ แต่ขณะนี้วันวิสาขบูชากำหนดให้เป็นวันวิสาขบูชาโลกจากมติที่ประชุมใหญ่สมัชชาแห่งสหประชาชาติเมื่อปี 2542  ซึ่งเราได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ให้เกิดผลในชีวติประจำวัน การแก้ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจของประเทศหรือปัญหาใดๆก็ตามที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้สามารถนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการคิดดี คิดชอบที่อยู่ในอริยมรรค 8 ประการ ดังนั้นหากนำหลักธรรมต่างๆของพระพุทธเจ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชื่อว่าโลกจะมีสันติสุขอย่างแน่นอน

ขณะที่ Mr.Duong Bich Hanh , Chief of Culture Unit , Unesco  กล่าวว่า  ได้มีสาส์นจาก H.E.Antonio Guterres  เลขาธิการสหประชาชาติ ระบุว่า  ขอเฉลิมฉลองเนื่องในวันวสาขบูชาโลก ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน ขอให้ชาวพุทธได้เรียนหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในหลักอหิงสาด้วย โดยทุกวันนี้ความเมตตา กรุณา การดูแลเพื่อนมนุษย์ รวมถึงการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นสิ่งสำคัญของโลกยุคปัจจุบัน

พระพรหมบัณฑิต  ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก กล่าวว่า การเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกครั้งนี้ดูแลโดยสภาสากลวิสาขบูชาโลก ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆของสหประชาชาติ รับผิดชอบภาระงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระพุทธศาสนา ดังนั้นองกรหลักของเราจะมีขอบข่ายภาระกิจงานที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานหลัก 4 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน การศึกษา การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ และการสร้างสันติภาพ ทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นว่าองค์กรของเราจะปฎิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอน
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34