อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

"สมคิด" มีคำสั่งคน อว.ปฎิบัติหน้าที่เหมือนเดิม

“สมคิด” มีคำสั่งคน อว.ปฎิบัติหน้าที่และมีอำนาจเหมือนเดิม จนกว่าจะแบ่งส่วนงานเสร็จ แจงตั้งกระทรวงใหม่ทุกคนทำงานได้ตามปกติ-ไม่สะดุด พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.49 น.

วันนี้ (16 พ.ค.)แหล่งข่าวจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชี้แจงกรณีมหาวิทยาลัยอ้างว่าช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปอยู่ภายใต้ อว. ทำให้ภารกิจต่าง ๆของสกอ.เกิดความล่าช้า ว่า ไม่เป็นความจริง ทุกคนไม่ได้หยุดนิ่งหรือทำให้การบริหารงานสะดุด ทุกคนยังคงทำหน้าที่ของตนเองได้ตามปกติ ยกเว้นการเซ็นคำสั่งที่ในช่วงแรกอาจจะช้าบ้าง และเมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รมว.อว. ได้เซ็นหนังสือคำสั่งอว.ที่1/2562 เรื่องการปฎิบัติราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระยะเริ่มแรกตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19)พ.ศ.2562 แล้ว ซึ่งจะทำให้การบริหารงานในตำแหน่งต่างๆมีอำนาจทางกฏหมายและทำงานได้เต็มที่

แหล่งข่าวจาก อว. กล่าวต่อไปว่า สำหรับหนังสือคำสั่งดังกล่าวมีสาระดังต่อไปนี้ 1 .ให้ข้าราชการ พนักงาน ราชการ ลูกจ้าง ที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ก่อนวันที่พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19)พ.ศ.2562 และพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 ใช้บังคับ ปฎิบัติหน้าที่ตามหน้าที่และอำนาจเดิมต่อไปจนกว่าจะมีการออกกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัด อว. และ2.ให้ผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์ กลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการที่ถูกโอนมาสำนักงานปลัดอว. เรียกชื่อตำแหน่งเดิมและให้มีหน้าที่และอำนาจเดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการออกกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดอว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32