อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ปลื้มบัณฑิตพันธุ์ใหม่ช่วยชุมชนแก้ปัญหาได้จริง

“สัมพันธ์” พร้อมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ดูการจัดการเรียนการสอน บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ จ.น่าน ปลื้มเด็กช่วยชุมชนแก้ปัญหาได้จริง พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.50 น.

วันนี้ (16 พ.ค.) ที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.เมือง จ.น่าน ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( กกอ.) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดังกล่าว โดยศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ทำให้ทราบว่า ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ฯได้เข้าร่วมในโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ โดยมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ซึ่งนิสิต จุฬาฯ ที่เรียนในหลักสูตรนี้จะเรียนชั้นปีที่ 1 และ ปี ที่2 ที่จุฬาฯ กรุงเทพมหานคร จากนั้นตั้งแต่ภาคปลายปีการศึกษาที่ 2 ถึง ภาคต้น ปีการศึกษาที่ 4 นิสิตเหล่านี้จะ8ไปเรียนที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ฯ ซึ่งจะทำให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานที่จริง ได้บูรณาวิชาการในชั้นเรียนที่ได้เรียนมาผนวกกับความรู้จริงจากประสบการณ์ของเกษตรกรในชุมชน ตลอดจนได้ร่วมทำงานกับสถานประกอบการในระดับชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ด้วย


ศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า จากการที่นิสิตได้เข้าไปทำงานร่วมกับชุมชน ทำให้เห็นว่านิสิตสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนได้ ช่วยลดปัญหาหนี้สินในครัวเรือน เพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัว และทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น นอกจากนี้นิสิตยังได้นำความรู้ที่เรียนมาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรมาถ่ายทอดให้ครอบครัวต้นแบบที่เข้าร่วมในการจัดการเรียนการสอนได้รับรู ซึ่งครอบครัวนี้ก็สามารถถ่ายทอดความรู้ เพื่อส่งต่อไปยังครอบครัวอื่นๆในชุมชน ซึ่งส่งผลดีด้านการลดการใช้สารเคมี การบุกรุกที่ดินเพื่อการเพาะปลูก การมีส่วนช่วยในการรักษาต้นน้ำ และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม“ การทำงานของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ถือเป็นศูนย์ที่มีการบูรณาการอย่างไม่มีขอบเขต หน่วยงานใดที่สนใจ หรือต้องการที่จะเสริมความรู้เกี่ยวกับศาสตร์นี้ก็สามารถเข้ามาศึกษา และบูรณาการร่วมกันได้ ซึ่งขณะนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาเรียนรู้ร่วมกับศูนย์ฯ และจะมีการขยายผลการบูรณาการไปยังหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป”ศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวและว่า โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย มุ่งพัฒนาทักษะและความคิดวิเคราะห์ลงสู่การปฏิบัติจริงระดับชุมชน เป็นการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ community based learning เน้นการปฏิบัติ รวมทั้งการทำโครงงานที่มุ่งตอบโจทย์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ชุมชนคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39