อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 กันยายน 2562

กกอ.ชุดปัจจุบันยังปฎิบัติงานอยู่

“ประสาท” แจง คณะกรรมการการอุดมศึกษา ชุด ปัจจุบันยังปฎิบัติงานอยู่ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น.

วันนี้ (21 พ.ค.) ศ.ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) คณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า ในการประชุม กกอ. เมื่อเร็ว ๆ นี้  ตนได้สอบถามกรณีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)แล้ว กกอ.ชุดปัจจุบันต้องยุติบทบาทไปโดยอัตโนมัติหรือไม่ ซึ่งทาง รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัด อว. แจ้งว่า ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.2562  บทเฉพาะกาล  มาตรา 33 ระบุให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตาม พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ไม่เกินสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
    
ศ.ดร.ประสาท  กล่าวต่อไปว่า จากกฎหมายนี้แสดงว่า กกอ.ชุดปัจจุบันยังสามารถดำเนินงานต่อไปได้ แต่ต่อจากนี้จะต้องมีการสรรหา กกอ. ชุดใหม่ ซึ่งเมื่อได้แล้วกกอ.ชุดใหม่แล้ว ชุดปัจจุบันจึงจะหมดหน้าที่

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16