อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

รมว.อว.ที่คนอุดมศึกษาอยากเห็น

หลังจากที่มีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แล้ว หลายคนคงรอว่าใครจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใหม่ แล้วคนอุดมศึกษาอยากเห็นรมว.อว.เป็นอย่างไรกันบ้าง อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.55 น.

หลังจากที่มีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แล้ว หลายคนคงรอว่าใครจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใหม่ แล้วคนอุดมศึกษาอยากเห็นรมว.อว.เป็นอย่างไรกันบ้าง

เริ่มกันที่ สุดารัตน์  โสสอน “ตุ๊กติ๊ก” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  นายกองค์การบริหารนักศึกษาปี 2562 บอกว่า รมว.อว.ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 เข้าใจงานอุดมศึกษา มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  รวมทั้งเชี่ยวชาญงานวิจัย และเป็นผู้นำนวัตกรรม  เพื่อจะได้นำความรู้ไปช่วยพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม เพื่อจะได้บัณฑิตที่มีทักษะสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุคไทยเเลนด์ 4.0  เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ก้าวทันโลกแห่งดิจิทัล  สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ และเป็นกำลังคนของประเทศที่มีคุณภาพก้าวทันความเปลี่ยนแปลงได้"ฟิล์ม"  ธัชพันธุ์ เพ็ชรอุไร  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ บอกว่า  อยากจะเห็นรมว.อว.มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มี
ความรู้พื้นฐานทางด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี รวมถึงต้องรู้ปัญหาอุดมศึกษาและงานวิจัยต่าง ๆด้วย เพื่อที่จะได้เข้ามาแก้ปัญหาได้ทันที และทำให้งานต่าง ๆเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว  เพราะอุดมศึกษาและงานวิจัยต่าง ๆจะช่วยแก้ปัญหาของประเทศได้   โดยเฉพาะงานวิจัยจะต้องผลักดันและต่อยอดให้ใช้ประโยชน์ได้จริงด้าน ผศ.ศุภณิช จันทร์สอง อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) เชียงใหม่ บอกว่า คนที่จะมานั่งเป็นรมว.อว.ควรจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  รู้เรื่องและเข้าใจอุดมศึกษาเป็นอย่างดี เพื่อจะได้พัฒนาได้ตรงจุด  ที่สำคัญต้องเป็นคนใจกว้าง รู้ในทุกมิติทั้งสายศิลป์และสายวิทย์ เพื่อจะได้สนับสนุนไปพร้อมๆกัน ไม่ใช่เน้นสนับสนุนสายใดสายหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้อยากได้คนที่คำนึงถึงผู้เรียนและผู้สอนทำประโยชน์เพื่อการศึกษามากที่สุด  รวมทั้งต้อง เพิ่มโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาตัวเอง เพราะตอนนี้เรายังอยู่ใต้ร่มเงาข้าราชการ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 22