อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กันยายน 2562

สติกับสันติภาพ

เราคนไทยหรือคนชาติใดก็ตามต่างก็เป็นพลโลกของโลกในยุคที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการสื่อสารใบเดียวกัน ดังนั้นแทบทุกคนจึงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดี อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.59 น.

เราคนไทยหรือคนชาติใดก็ตามต่างก็เป็นพลโลกของโลกในยุคที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการสื่อสารใบเดียวกัน ดังนั้นแทบทุกคนจึงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดี เช่น เรื่องของความขัดแย้งหรือการทำสงครามกันของชาติต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการหรือ “คาราคาซัง” ว่าอาจเกิดผลในแง่ร้าย ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้เรามักเกิดความวิตกกังวลและภาวนาให้บุคคลซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหรือผู้กุมบังเหียนของเหตุการณ์เหล่านั้นให้เป็น “ผู้มีสติ” ในการตัดสินใจให้ถูกต้อง เหมือนในอดีตคือเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมนุษยชาติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดต่างก็วิตกกังวลในการตัดสินใจของผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นฮิตเลอร์ มุสโสลินี สตาลิน นายพลโตโจ หรือวินสตัน เชอร์ชิล ก่อนจะเกิดระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมา และนางาซากิของญี่ปุ่น
  
เมื่อพูดถึงเรื่องสติ ก็ให้นึกถึงพุทธศาสนาซึ่งถือว่า “สติ” เป็นอุปการธรรมอันสำคัญ รวมทั้งคิดถึงเทศกาลและวันวิสาขบูชาของปีนี้ซึ่งในกรุงเทพฯ ได้จัดขึ้นที่ลานคนเมืองตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤษภาคม 2562 โดยมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานเพื่อถวายการสักการะและมีพิธีเวียนเทียน พระธรรมโพธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักส่งเสริมพุทธศาสนาและหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล ได้แสดงธรรมในสัมโมทนียกถาว่า “วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องว่ามีความสำคัญในระดับโลก เพราะเป็นวันมหัศจรรย์ที่มหาบุรุษของโลกพระองค์หนึ่งคือสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูติ ตรัสรู้สั่งสอนและสั่งเสียมนุษยชาติก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน 3 ในวันที่ตรงกับวันเดียวกัน คือวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ที่เรียกว่าวันวิสาขบูชามาสองพันกว่าปีแล้วนั่นเอง”


    
เรื่องสำคัญสำหรับประเทศไทยอย่างหนึ่งก็คือ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2542 เป็นต้นมามีการจัดประชุมใหญ่สมัชชาแห่งสหประชาชาติเนื่องในการเฉลิมฉลอง “วันวิสาขบูชาโลก” ในปีนี้เป็นครั้งที่ 16 ณ สำนักงานขององค์กรในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้นำชาวพุทธจำนวน 100 ประเทศทั่วโลกมาร่วมประชุม เรื่องของการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับ  “สติกับสันติภาพ” ที่เกี่ยวข้องกันทั้งในทางโลกและทางธรรม  อันนับว่าสอดคล้องและเป็นประโยชน์กับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน ซึ่งมีเหตุการณ์ของความขัดแย้ง และความไม่สงบสุขจากสาเหตุต่าง ๆ อยู่มากพอประมาณ
    
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ปัจจุบัน ทรงกล่าวในสัมโมทนียกถาโดยสรุปว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งเหตุผลและการตื่นรู้ในสัจธรรมของโลก ส่วนสตินั้นคือความรู้ตัวเท่าทันการปรุงแต่งทางอารมณ์ที่เป็นต้นตอหรือบ่อเกิดของความทุกข์ต่าง ๆ ซึ่งถ้าเรามองในมุมกลับก็อาจจะกล่าวได้ว่าความทุกข์ในโลกจะไม่เกิดขึ้น หากพลโลกทุกคนมีสติเท่าทันอารมณ์และความคิดเห็นของตนเอง


    
จาก “คุณค่า” ของสติดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า คนที่มีสติจะไม่คิดชั่วหรือทำชั่ว ดังนั้นเราจึงสามารถพัฒนาตัวของเราเองให้มีสติได้โดยฝึกใจให้ “คิดดี คิดชอบ” โดยใช้อริยมรรคอันมีองค์ 8 ซึ่งมี “สัมมาสติ” เป็นองค์หนึ่ง ซึ่งถ้าทุกคนมีมรรค 8 ในการดำรงชีวิต ทุกเรื่องที่เรากระทำก็จะเป็นผลดีแก่สังคม แก่ประเทศชาติ และแก่โลกโดยรวม
    
ในการประชุมดังกล่าวเลขาธิการขององค์การสหประชาชาติ H.E. AntÓnio Guterres ได้แสดงความเห็นว่านอกจากข้อเสนอแนะในทางธรรมข้างต้นแล้วยังมีธรรมอีกข้อหนึ่ง ซึ่งพึงปฏิบัตินั่นคือ อหิงสาหรือการไม่เบียดเบียนกัน มีความเมตตา กรุณา มุทุตา อุเบกขา ต่อกันซึ่งจะช่วยให้มนุษยชาติเข้าใจและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้
    
ทั้งหมดเช่นนี้แล... จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าสติเป็นตัวก่อให้เกิดสันติภาพได้อย่างแน่นอน และเราควร “เจริญสติ” ของเราเองในทุกขณะแล้วหรือยัง
ประพีร์พรรณ  ภาณวะวัฒน์
กรรมการบริหารชมรมข้าราชการและครูอาวุโส
ของกระทรวงศึกษาธิการ


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24