อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ "พระครูภาวนาวิริยวัฒน์"

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ. ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอินเดียศึกษา "พระครูภาวนาวิริยวัฒน์" คนแรกของประเทศ พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.26 น.

วันนี้ (22พ.ค.) ผศ.ดร นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)  กล่าวว่า  เมื่อเร็ว ๆนี้  วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  มธ.ได้จัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอินเดียศึกษา ประจำปี 2560 แด่ พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ (พระอาจารย์อารยวังโส) ด้านการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – อินเดีย ทั้งด้านศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา ซึ่งเป็นการอุทิศตนต่อการสร้างคุณประโยชน์ต่อทั้งประเทศไทยและอินเดีย ที่ควรค่าแก่การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ


 ผศ.ดร.นิธินันท์ กล่าวต่อไปว่า พระอาจารย์อารยวังโส ยังเป็นผู้ผลักดันวันมาฆบูชาโลก โดยการเข้าไปฟื้นฟูวัดเวฬุวัณมหาวิหาร นครราชคฤห์ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นศาสนสถานสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก ที่เป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ “จาตุรงคสันนิบาต” ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือวันมาฆบูชา เปรียบเสมือนการฟื้นฟูบทบาททางพุทธศาสนาให้กลับมาสู่จิตใจชาวพุทธในชมพูทวีปอีกครั้ง  ทั้งยังสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนชาวอินเดียที่อยู่อาศัยในบริเวณวัดเวฬุวัณ ให้เข้ามาค้าขาย รวมถึงให้บริการด้านการท่องเที่ยวแก่ชาวพุทธทั่วโลกที่เดินทางมาแสวงบุญในบริเวณพระอาราม ทำให้ประชาชน ไปจนถึงภาครัฐของอินเดีย ยกย่องพระอาจารย์อารยวังโสให้เป็น“บุคคลที่ชาวพุทธในอินเดียเคารพนับถือ”  นอกจากนี้ พระอาจารย์อารยวังโสยังเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระดับประชาชน(People to people exchange) จากการที่คนไทยและอินเดีย มีการไปมาหาสู่กันมากขึ้น ทั้งชาวพุทธไทยที่ศรัทธาในการไปแสวงบุญถึงดินแดนชมพูทวีปอันศักดิ์สิทธ์ และชาวอินเดียที่รู้จักประเทศไทยมากขึ้น  ส่งผลดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับประเทศ

ผศ.ดร.นิธินันท์ กล่าวต่ออีกว่า ส่วนด้านการศึกษา พระอาจารย์อารยวังโสยังเป็นผู้ผลักดันให้คนไทยมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอินเดียมากขึ้น โดยเป็นองค์ที่ปรึกษาศูนย์อินเดียศึกษาพ.ศ. 2553 – 2559 เป็นพระอาจารย์วิทยากรนำนักศึกษาหลักสูตรอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ไปศึกษาวิถีชีวิตของชาวอินเดียท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม อีกทั้งได้ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญประเทศอินเดียโดยตรง ซึ่งพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอินเดียศึกษาจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อสะท้อนบทบาทการสนับสนุนความสัมพันธ์ไทย – อินเดีย อย่างรอบด้านของพระอาจารย์อารยวังโส และเป็นเกียรติประวัติสืบไปท่านทำคุณประโยชน์ต่อหลักสูตรอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์


"ปัจจุบัน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์มธ. ได้ยกระดับหลักสูตรอินเดียศึกษาให้มีคุณภาพและมีความเป็นสากลจากความร่วมมือกันของหลายภาคส่วน ทั้งรัฐบาลอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ที่มีส่วนช่วยพัฒนาหลักสูตรอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น"ผศ.ดร.นิธินันท์ กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30