อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

อบรมเข้มเทคนิคการสกัดสารจากกัญชา

สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจฯร่วมกับสภาเกษตรจังหวัดนครพนม จัดอบรมเข้มเทคนิคการสกัดสารจากกัญชาส่วน “วีรชัย” ให้ความรู้การสกัดสารสกัดที่ถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 21.06 น.

วันนี้ (23 พ.ค.) สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดนครพนมร่วมกับสภาเกษตกรจังหวัดนครพนม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสกัดน้ำมันจากพืช” มีผู้เข้าร่วมอบรม กว่า 100 คน โดยรศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ด้านเคมีอินทรีย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.)  เป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสกัดสารสกัดจากพืชด้วยกรรมวิธีทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน รศ.ดร.วีรชัย กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่และการนำสารสกัดไปใช้ประโยชน์กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ตนในฐานะอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์  เล็งเห็นการให้ความรู้เรื่องการสกัดสารสกัดที่ถูกวิธี เพื่อจะทำให้ได้วัตถุดิบที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ซึ่งตนยังได้นำเทคนิคที่เข้าใจง่ายทุกคนสามารถทำตามได้ และวิทยาการขั้นสูงมาเผยแพร่ด้วย  นายณธีพัฒน์ วริศเจริญกูล ประธานสมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดนครพนม (ATSME) กล่าวว่า สมาคมฯถือว่าเป็นกลไกในการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนและนักธุรกิจได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการต่อยอด เพิ่มมูลค่าของธุรกิจแก่สมาชิก   อย่างไรก็ตามทางสมาคมฯเล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือ ให้แก่สินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกด้วย


ด้านนายพิสิษฐ์ สินธิสุทธิ์ หัวน้าสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดนครพนม กล่าวว่า จังหวัดนครพนมมีเกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจจำนวนมาก ดังนั้นทางสภาฯจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจได้มาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  ซึ่งสภาฯเห็นว่าการใช้หลักและวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการผลิตสารสกัดจากพืชจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์และยกระดับสินค้าเกษตรได้คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34