อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

วก.หนองแค อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.23 น.

วันนี้ (26 พ.ค.) ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ให้สถานศึกษาดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมและพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้สถานศึกษาดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น       ฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 5 ร่วมกับสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพ ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาระดับปวช.และปวส.ชั้นปีสุดท้าย และประชาชนทั่วไป มีความสามารถทางด้านทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการทำงานให้มากขึ้น ยกระดับคุณภาพบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดรับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (E to E) จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things เป็นการนำอุปกรณ์ที่อยู่รอบๆ ตัวเรามาเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ทำให้เราสามารถสั่งงานและดูค่าของอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยการเชื่อมต่อและใช้งาน โดยมีโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ควบคุมและดูค่าของอุปกรณ์ และคลาวด์หรือการเก็บข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต เพื่อเอาไว้เก็บข้อมูลและบอร์ดควบคุมสมองกลฝังตัว  2.หลักสูตรการจัดแสดงสินค้าในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกโดยใช้แอปพลิเคชันออนไลน์ เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ระบบการขายของออนไลน์ ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตร ใช้เวลาเรียนหลักสูตรละ 30 ชั่วโมง โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภาคเอกชน มาให้ความรู้ ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก และผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความพึงพอใจอย่างยิ่ง สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้

“โดยโครงการดังกล่าวนี้ ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม        เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากำลังคนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. ปวส. และประชาชนที่ว่างงานให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมตรงกับงาน ก่อให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้” เลขาธิการกอศ.กล่าว


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20