อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

วก.หนองแค อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.23 น.

วันนี้ (26 พ.ค.) ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ให้สถานศึกษาดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมและพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้สถานศึกษาดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น       ฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 5 ร่วมกับสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพ ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาระดับปวช.และปวส.ชั้นปีสุดท้าย และประชาชนทั่วไป มีความสามารถทางด้านทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการทำงานให้มากขึ้น ยกระดับคุณภาพบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดรับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (E to E) จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things เป็นการนำอุปกรณ์ที่อยู่รอบๆ ตัวเรามาเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ทำให้เราสามารถสั่งงานและดูค่าของอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยการเชื่อมต่อและใช้งาน โดยมีโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ควบคุมและดูค่าของอุปกรณ์ และคลาวด์หรือการเก็บข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต เพื่อเอาไว้เก็บข้อมูลและบอร์ดควบคุมสมองกลฝังตัว  2.หลักสูตรการจัดแสดงสินค้าในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกโดยใช้แอปพลิเคชันออนไลน์ เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ระบบการขายของออนไลน์ ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตร ใช้เวลาเรียนหลักสูตรละ 30 ชั่วโมง โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภาคเอกชน มาให้ความรู้ ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก และผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความพึงพอใจอย่างยิ่ง สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้

“โดยโครงการดังกล่าวนี้ ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม        เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากำลังคนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. ปวส. และประชาชนที่ว่างงานให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมตรงกับงาน ก่อให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้” เลขาธิการกอศ.กล่าว


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16