อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

มจร.จัดเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติร.10

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมสันติภาพโลก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติร.10 ในวันที่ 16 มิ.ย. ที่ มจร.วังน้อย จ.อยุธยา พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 15.17 น.

เมื่อวัน 13 มิ.ย. ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ (มจร.) เป็นปะธานแถลงข่าว พิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 2,600 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ว่า มจร.ร่วมกับสมาคมสันติภาพโลก (World Peace Association: W.P.A) จัดงานดังกล่าวขึ้นที่อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มจร. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 16 มิ.ย. 2562 ซึ่งการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติฯ ในครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมสันติภาพโลก ซึ่งได้อาราธนาพระมหาเถระนานาชาติจาก 15 ประเทศ จากพระพุทธศาสนาทั้ง 3 นิกาย คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน มาร่วมในพิธี รวม 2,600รูป และจะมีฆราวาสเข้าร่วมพิธีอีกประมาณ 4,300 คน รวมจะมีผู้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ประมาณ 6,900 รูป/คน   ถือว่าเป็นโครงการสำคัญ อันเป็นความร่วมมือในด้านพระพุทธศาสนานานาชาติ นอกจากนี้ในวันที่ 18 มิ.ย.ผู้นำชาวพุทธ ที่เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ที่วัดราชบพิธฯ ด้วย


ด้านนางสาตวะ ซาง ผู้แทนสมาคมสันติภาพโลก กล่าวว่า ขณะนี้สมาคมฯมีประเทศร่วมเป็นสมาชิกแล้ว 23 ประเทศทั่วโลก มีจุดมุ่งหมายคือ ลดความขัดแย้งที่มีอยู่ทั่วโลก และสร้างสันติภาพความร่มเย็นให้เกิดขึ้น เป้าหมายที่สำคัญ คือ การสร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีในสังคมโลก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รักษาสภาพแวดล้อม และสร้างสรรค์สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองให้คงอยู่ต่อไป นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมสันติภาพโลกมา ทางสมาคมได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายมหาสังฆทานไปในหลายประเทศ ทั่วโลกแล้ว 11 ครั้ง ในประเทศไทยถือเป็นครั้งแรก
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 333