อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

วธ.เคลื่อนชุมชนคุณธรรมรับสังคมผู้สูงอายุ

ปลัด วธ. หนุนทุกจังหวัดขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ รองรับสังคมผู้สูงอายุ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม-คุณค่าทางจิตใจ อาหารปลอดสารพิษ ปลอดภัย งดงามด้วยวิถีชีวิต ศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 16.18 น.

วันนี้ (14 มิ.ย.) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพระดับหัวหน้าสู่การปฏิรูประบบราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษเข้ารับการอบรม ว่า การเป็นผู้บริหารนั้นต้องคำนึงถึงการบริหารคน งาน งบประมาณ มีความเข้าใจคุณค่าของงานวัฒนธรรมไทย ดังนั้น การอบรมผู้บริหารวัฒนธรรมไม่ใช่การแค่นั่งฟัง จะต้องศึกษาพระราชบัญญัติ  ระเบียบ กฎหมาย เอกสารที่พัฒนาบ้านเมืองทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารโลกปัจจุบัน อนาคต สิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากงานวัฒนธรรม เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุม เพื่อแสดงให้เห็นถึงตัวตน ความรอบรู้ เทคนิควิธีนำเสนองานที่น่าสนใจ นอกจากนี้หากในอนาคตท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นวัฒนธรรมจังหวัดจะบริหารงาน โครงการอย่างไรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามตัวชี้วัด 32 ตัวชี้วัด 9 จุดเน้น โดยไม่นำเรื่องงบประมาณมาเป็นตัวกำหนด แต่เน้นทำงานแบบเครือข่าย ประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรม เราเพียงแต่เป็นคนกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนรักษาวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า ตนคาดหวังกับการทำงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยมีแผนงานวัฒนธรรม แผนการทำงาน ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรมต่างๆที่มีความหลากหลายตามนโยบายของ วธ. เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตอบโจทย์คนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายต่างๆ อาทิ ศิลปินพื้นบ้าน สภาวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน นอกจากนี้ควรจัดทำปฏิทินเทศกาล ประเพณีตลอดปี 2562-2563 ว่าแต่ละเดือนมีงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอะไรที่สำคัญ สืบสาน ต่อยอด พัฒนาให้เป็นเทศกาล ประเพณีให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ  ทำงานครองตน ครองคน ครองงาน บูรณาการงานวัฒนธรรมกับวิถีชุมชนทุกมิติ สรรค์สร้าง ให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทำอย่างไรให้ 5 F ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ แฟชั่น มวยไทย ประเพณี   รวมไปถึงชุมชนคุณธรรมฯ รุกขมรดก เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม มีการประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล               
            
" อนาคตเราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งบางคนอาจจะไม่มีเงินไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ก็มาท่องเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมฯ พักผ่อน ปฏิบัติธรรม ดูการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน กินอาหารปลอดสารพิษ ไม่มีขโมย ยาเสพติด ดังนั้น การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ไม่ใช่แค่เพียงเห็นชุมชนมาแสดงฟ้อนรำ แต่ผมคิดถึงจิตวิญญาณความรู้ของคน เดินเข้าไปในชุมชนต้องรู้สึกปลอดภัย มีความสวยงามของธรรมชาติ งดงามด้วยวิถีชีวิต และได้รับสิ่งดีงามต่อจิตใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องช่วยกันสร้างตั้งแต่ปัจจุบัน" ปลัด วธ. กล่าว    
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 68