อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

สอศ.จับมือเครือข่ายพัฒนาครูอาชีวะ

สอศ.-สกศ.จับมือ5กลุ่มอาชีพ พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวะสอนทวิภาคี อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14.49 น.

วันนี้(18 มิ.ย.)ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้ทำความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) 5 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ ก่อสร้าง รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ยานยนต์  และชิ้นส่วน และ พลังงาน รวมถึงหน่วยงานและสถานประกอบการ 23 แห่ง เพื่อร่วมมือเป็นเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เพื่อให้ครูอาชีวศึกษาสามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

“การเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพของครูเป็นสิ่งสำคัญ การให้ครูอาชีวะได้รับการพัฒนาประสบการณ์ และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จะเป็นการเพิ่มความรู้ ทักษะและสมรรถนะวิชาชีพของครูให้มีสมรรถนะ และทักษะที่หลากหลายทันต่อวิทยาการ และเทคโนโลยีชั้นสูงในโลกอาชีพ รวมทั้งสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ที่กำหนดให้ครูผู้สอนวิชาชีพในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต้องได้รับการพัฒนาวิชาชีพที่สอนไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปีการศึกษาจากสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี”เลขาธิการ กอศ.กล่าวและว่า แต่ละปีผลการสำรวจความต้องการของครูจากสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา พบว่า มีมีครูจำนวนมากต้องการไปพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการ ดังนั้น ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45