อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

องคมนตรี มอบโล่เชิดชูเกียรติเด็กอาชีวะ

องคมนตรี มอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรตินักศึกษาอาชีวะในโครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริ รุ่นที่ 6 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยสำหรับนักเรียน   จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16.46 น.

วันนี้ (24 มิ.ย.) ที่โรงแรมตรัง กทม. พล.อ. กัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติองค์การความร่วมมือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการกองทุนการศึกษา ตามพระราชดำริ รุ่นที่ 6  โดยพล.อ. กัมปนาท กล่าวว่า  ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการสืบสานและต่อยอดโครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาดังกล่าวเพื่อจะทำให้โรงเรียนเป็นต้นแบบในการสร้างคนดีสู่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1.ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี 2. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และ3. ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม สำหรับการศึกษาสายอาชีพด้านอาชีวศึกษา ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนบางส่วนให้มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ “สร้างเด็กดี มีความรู้ คุ่คุณธรรม” โดยขอให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กองทุนการศึกษา สำนักองคมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมส่งเสริมสุขภาพจิตให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม มีงานทำ เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

ด้าน ดร.พีระพล  พูลทวี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงสานต่อโครงการกองทุนการศึกษาโดยจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย สำหรับนักเรียนภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริ รุ่นที่ 6 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ นักเรียน นักศึกษามีความรู้ รักสามัคคี มีวินัย และมีคุณธรรม 3 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความขยัน และความอดทน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ  

“โครงการดังกล่าวส่งเสริมพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนชั้น ปวช.1 ด้วยการฝึกระเบียบวินัยโดยร่วมมือกับหน่วยงานกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองทัพไทย และนำนักเรียนชั้น ปวช.2 เข้าศึกษาในสถานประกอบการ เป็นเวลา 1 ปี เพื่อปรับพฤติกรรม “ละ ลด เลิก พฤติกรรมเสี่ยงในสังคม” โดยกองทัพจัดฝึกวินัยร่วมกับสถานประกอบการ ก่อนการฝึกงานในสถานประกอบการเป็นเวลา 9 วัน โดยหลังจากฝึกงานในสถานประกอบการ 1 ปี นักเรียนจะกลับเข้าเรียนระดับชั้น ปวช.3ในสถานศึกษา ซึ่งผลตอบรับเป็นไปในทางที่ดี นักเรียนนักศึกษาได้รับการฝึกทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันและสามารถป้องกันตนเองให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมความรุนแรงทางสังคม” ดร.พีระพล กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30