อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

มหา'ลัยผลิตครูไม่ตรงความต้องการโรงเรียน-จี้ปฎิรูปครุศึกษา

ชี้มหา’ลัยผลิตครูไม่ตรงความต้องการโรงเรียน แนะใกล้ชิดโรงเรียนมากขึ้น ปฏิรูปครุศึกษา 4 ด้าน หลักสูตร ครู วิธีการสอน และวิธีการประเมินผล จี้รัฐสนับสนุนผลิตครูจริงจัง อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 17.44 น.

ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) กล่าวเสวนาวิชาการ EDUC SU Forum: Reimaging Teacher Education เมื่อเร็ว ๆนี้ ว่า ที่ผ่านมาครุศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตรในการผลิตครู ซึ่งปีการศึกษา 2562 ได้เปิดสอนหลักสูต ร  4 ปี จากเดิมเป็นหลักสูตร 5 ปี ส่งผลให้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเปลี่ยนไป คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ต้องฝึกงานปีการศึกษาละ 1 เดือน และในชั้นปีที่ 4 ต้องฝึกงาน 1 ภาคเรียน


 ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผอ.รร.กาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนครุศึกษามีจำนวนมาก และมีความหลากหลายของสาขาวิชา แต่วิชาเอกที่เปิดสอนส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ส่งผลให้นักศึกษาที่จบออกมาต้องไปเป็นครูในสาขาวิชาที่ไม่ตรงกับที่เรียนมา เช่น เรียนสาขาวิชาเอกพละแต่ต้องไปเป็นครูวิชาภาษาไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมาก มหาวิทยาลัยจะต้องลงไปทำงานใกล้ชิดกับโรงเรียนมากขึ้น เพื่อจะได้รู้ข้อมูลที่แท้จริงว่าโรงเรียนอยากได้ครูสาขาวิชาเอกใดบ้างและผลิตครูได้ตรงกับความต้องการ รวมถึงอาจจะส่งครูเข้าไปช่วยสอน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักเรียน ทำให้เกิดการจดจำ และเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งจะช่วยอุดช่องว่างปัญหามหาวิทยาลัยขาดแคลนผู้เรียนได้อีกทางหนึ่ง
 
ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผอ.รร.ราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การผลิตครูของมหาวิทยาลัยยังไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยในปัจจุบันต้องเลี้ยงดูตัวเอง จึงเปิดสาขาวิชาต่างๆ เพื่อดึงดูดผู้เรียน โดยไม่ได้คำนึงว่าหลักสูตรนั้นๆเป็นที่ต้องการของโรงเรียนหรือไม่ ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่มหาวิทยาลัยมีจำนวนไม่มาก และมีความเชี่ยวชาญในการการผลิตครูอย่างแท้จริง ตนเห็นว่ามหาวิทยาลัยต้องปฏิรูปครุศึกษาใน 4 ด้าน คือหลักสูตร ครู วิธีการสอน และวิธีการประเมินผลที่ควรทำการประเมินเชิงประจักษ์กับนักเรียน และหากต้องการให้ครุศึกษาสร้างการเปลี่ยนแปลงกับการศึกษาไทยจะต้องมีการปรับเงินเดือนของครูให้ติดระดับท็อป เพื่อกระตุ้นให้เด็กหันมาสนใจอาชีพนี้ 


ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า รูปแบบของครุศึกษาที่ดีจะต้องสร้างครูให้มีคุณลักษณะ 4 มิติ คือ1.พร้อมรับมือกับการเรียนรู้ 2.ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 3.เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และ4.เป็นนักวิชาชีพที่สนใจใฝ่รู้ตลอดเวลา ซึ่งองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ระบุว่าการจะเกิดรูปแบบดังกล่าวได้จะต้องดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาเป็นครู มีแนวทางรักษาให้อยู่ในระยะยาว รวมถึงมีเงินเดือนที่เหมาะสม และบรรยากาศในการทำงานที่ดี อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่าภาพลักษณ์ของครุศึกษาต่อสาธารณะยังดูไม่ทันสมัย คนมองว่าครูเป็นคนดี หรือเป็นแม่พระอย่างเดียว ซึ่งถึงเวลาแล้วที่มหาวิทยาลัยต้องสื่อสารเพิ่มเติมว่า คนที่เป็นครูนั้นก็มีความสมาร์ทด้วย เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามาเรียน    ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์มากขึ้น
 
ด้านดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ครุศึกษาถูกคาดหวังสูงในหลายเรื่อง แต่กลับไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายงบประมาณ และการวิจัย ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ต้องเป็นกระบอกเสียงไปยังภาคนโยบาย ขณะเดียวกันภาคนโยบายควรปรับวิสัยทัศน์ว่าครุศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ และนำทรัพยากรมาลงด้านนี้มากขึ้น  นอกจากนี้ครุศึกษาของไทยจะพัฒนาได้จะต้องวางให้เป็นวิชาชีพชั้นเลิศที่มีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ผ่านผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ระยะยาว รวมถึงได้รับทรัพยากรสนับสนุนทั้งด้านคน งบประมาณ และงานวิจัย อีกทั้งต้องมองว่าการศึกษาเป็นบริการที่ให้แก่สาธารณะ ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองลูกค้าหรือธุรกิจ แต่เป็นประโยชน์ในการสร้างคนของประเทศ ซึ่งการสร้างหรือบ่มเพาะครูที่มีคุณภาพจะตอบโจทย์เด็กทั้งประเทศได้
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    84%
  • ไม่เห็นด้วย
    16%

บอกต่อ : 111