อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563

มมร.เล็งเสนอรัฐบาลตั้งฝ่ายสงฆ์ที่ปรึกษา'นายกฯ-ครม.'

มมร. เตรียมเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่งตั้งฝ่ายสงฆ์เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี(ครม.) อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.59 น.


วันนี้ (14 ก.ค.) พระครูปลัดกวีวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) ในฐานะกรรมการบริหาร และเลขานุการโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา มมร. กล่าวว่า จากการประชุมสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ซึ่งภายหลังการประชุมได้มีการสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อรัฐบาล โดยมีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้รับมอบ สำหรับข้อสรุปจากการประชุมครั้งนี้มาจากการระดมความคิดของผู้ทำงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยแบ่งการระดมความคิดออกเป็น 5 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มพระสังฆาธิการ กลุ่มพระวิปัสสนาจารย์ กลุ่มพระนักเทศน์ กลุ่มพระสอนศีลธรรม 1 และกลุ่มพระสอนศีลธรรม 2

พระครูปลัดกวีวัฒน์ กล่าวว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีดังนี้ จัดตั้งสภาพุทธบริษัท 4 จัดตั้งสถาบันเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม จัดให้มีองค์กรส่งเสริมให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย แต่งตั้งฝ่ายสงฆ์เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อให้คําแนะนําในการกําหนดนโยบายด้านศาสนา มีแผนบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างองค์กรด้านพระพุทธศาสนา พัฒนาหลักสูตร เครื่องมือ กระบวนการเรียนรู้พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับปัจจุบัน บรรจุวิชาพระพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมภาคบังคับในหลักสูตรขั้นพื้นฐาน มีการประเมินนักเรียนด้านคุณธรรม จัดระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินการเผยแผ่ให้ชัดเจน เพื่อให้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    84%
  • ไม่เห็นด้วย
    16%

บอกต่อ : 51