อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563

5 สถาบันจับมือเวิลด์ไดแด็คจัดแข่งหุ่นยนต์

สจด. - มจพ. - สอศ. - สปท. - มร. จับมือ เวิลด์ไดแด็ค เสริมความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี จัดแข่งขัน การควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.31 น.

วันนี้(18 ก.ค.) ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.)  รศ.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  และ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ได้ลงนามความร่วมมือการจัดการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2 (Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology 2nd) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเวิลด์ไดแด็คเอเซีย ระหว่างวันที่ 9 - 11 ต.ค. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

รศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ผลิตกำลังคนให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานและตอบสนองความต้องการของประเทศ ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม และกำหนดให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) เป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนกำลังคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ดังนั้นทั้ง 5 สถาบัน จึงร่วมมือกับสมาคมเวิลด์ไดแด็ก (WORLD DIDAC Association)  พัฒนาสมรรถนะกำลังคนให้มีความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในอนาคต

ด้าน Dr. Steven McKee ประธานสมาคมเวิลด์ไดแด็ค  กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการแสดงเจตจำนงเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การควบคุมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์เชื่อมในงานอุตสาหกรรม และการออกแบบชิ้นส่วนรถยนต์ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการนำไปใช้งาน พร้อมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพของครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้การใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร และหุ่นยนต์ที่ใช้ระบบควบคุมสั่งการด้วยระบบอัตโนมัติ จนเกิดความทักษะความชำนาญสามารถปฏิบัติงานได้จริง และเป็นจุดเริ่มต้นแรกในการเสริมความแข่งแกร่งให้กับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่ดีในอนาคต โดยหลังจากนี้ทีมผู้เข้าแข่งขันจะได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนคำสั่ง และหลักการทำงานของหุ่นยนต์ประเภทแขนกลต่อไป

ดร.บุญรักษ์ กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ได้พัฒนาองค์ความรู้ ของนักเรียน นักศึกษาในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาการโรงแรม การฝึกทักษะ การควบคุมระบบอัตโนมัติและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมในระบบอุตสาหกรรม การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ ตลอดจนเทคนิควิธีการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร และหุ่นยนต์ที่ใช้ระบบการควบคุมการสั่งการด้วยระบบอัตโนมัติ ล้วนเป็นทักษะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) เพื่อการอุตสาหกรรม  ซึ่งเป็น  1  ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศ ทั้งยังมีแนวโน้มในอนาคตว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาทดแทนแรงงานทักษะระดับพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้มีทักษะระดับสูง ได้ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติจริง และเรียนรู้ทักษะ เทคนิคและความรู้ที่ทันสมัยจากอุปกรณ์ เครื่องมือ หุ่นยนต์ที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยภาคเอกชน นับว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นสะพานเชื่อมโยง ระหว่างอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการในยุค Thailand 4.0

อนึ่ง การแข่งขัน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ การแข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 (Competition on Automation Control Technology for Industry 4.0) จำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 62 ทีม ระดับอาชีวศึกษา 43 ทีม และระดับอุดมศึกษา 19 ทีม การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4.0 (Competition on Industrial Robot Control Technology for Welding 4.0) จำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 40 ทีม ระดับอาชีวศึกษา 37 ทีม และระดับอุดมศึกษา 3 ทีม การแข่งขันออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0 (Competition on Automotive Parts Design with Industrial Robot) จำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 29 ทีม ระดับอาชีวศึกษา 27 ทีม และระดับอุดมศึกษา 2 ทีม และการแข่งขันหุ่นยนต์ประกอบอาหาร (ผัดไทย) (Competition on Pad Thai Cooking Robot) จำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 23 ทีม ระดับอาชีวศึกษา 19 ทีม และระดับอุดมศึกษา 4  
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46